de Christenvrouw - maart 2018

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2017
Van de Penningmeester
 
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester


 

 

 

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was voor onze vereniging een bewogen jaar vol emoties. Naast heel veel mooie dingen die er gebeurd zijn, is het vooral het besluit tot opheffing van onze vereniging dat dit jaar stempelt. Toch mogen we vooral dankbaar zijn. We kregen de kracht om zowel op landelijk als op plaatselijk niveau met het werk voor ‘De Christenvrouw’ bezig te zijn. Ook dit jaar mochten verschillende afdelingen een jubileum vieren en mede dankzij de grote inzet van bestuur en leden konden de activiteiten van onze plaatselijke afdelingen doorgaan. Als landelijk bestuur kunnen wij de afdelingen na 13 maart 2018 niet meer ondersteunen, maar we vertrouwen elkaar toe in de handen van onze goede God.

 

Onze Algemene Ledenvergadering hielden we dit jaar op 14 maart in ‘De Bron’ in Amersfoort. De ochtend stond in het teken van de stemming over de bestuursvoorstellen over opheffing van de landelijke vereniging en de besteding van het batig saldo na opheffing. Met spanning werd naar deze bijeenkomst uitgezien. Om een geldige stemming te kunnen houden, moest een quorum van ¾ van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De voorstellen moesten worden overgenomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Helaas werd het quorum niet gehaald en moest er een extra ledenvergadering belegd worden. Naast de gebruikelijke huishoudelijke agendapunten werd de ochtend verder gevuld met een quiz door Evelien van ‘t Wout uit Moerkapelle. Voor de middag was ds. G. Leuvenink uit Assen uitgenodigd. Op een gedreven wijze sprak hij voor ons over het thema ‘Licht’. De collecte op deze dag was bestemd voor René Kids Centre in Namibië, met name voor ‘het kippenproject’.

Omdat de stemming over de bestuursvoorstellen op 14 maart niet gehouden kon worden, werd op 25 april 2017 een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Omdat een quorum op deze vergadering  niet van toepassing was, kon dit keer de stemming wel gehouden worden. Drieëndertig leden brachten hun stem uit. Het voorstel tot opheffing werd met 27 stemmen aangenomen; het voorstel betreffende de besteding van het batig saldo na opheffing werd met 31 stemmen aangenomen. De laatste activiteit van de landelijke vereniging zal de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2018 zijn. Het batig saldo dat na opheffing overblijft, zal verdeeld worden onder goede doelen waarvoor de laatste jaren op de landelijke dagen gecollecteerd is. We kijken met gemengde gevoelens terug op deze bijeenkomst waarop ingrijpende besluiten genomen werden.

 

Voor de Ontmoetingsdag op 10 oktober 2017 hadden we de schrijfster Els Florijn uitgenodigd. Centraal in haar lezing stond haar meest recent verschenen boek ‘Rode papaver’. Op persoonlijke wijze vertelde zij over het tot stand komen van dit boek, dat speelt in de Eerste Wereldoorlog en dat onder andere gebaseerd is op twee dagboeken: dat van Mary Borden en van Ellen la Motte. De opbrengst van de collecte die op deze dag gehouden werd, was bestemd voor de Stichting Kinderhulp Roemenië (SKR) te Moerkapelle. Deze stichting heeft tot doel het ondersteunen van de allerarmste gezinnen in verschillende plaatsen in Roemenië door allerlei activiteiten aan te bieden voor kinderen.

Ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk vertelde ons ’s middags over het leven en werk van Vincent van Gogh. Was hij schilder-evangelist of evangelist-schilder? Vincent van Gogh heeft geleden aan het leven. Hij verwerkte zijn levensvragen door te schilderen.

We kijken met dankbaarheid terug op deze waardevolle dag!

 

Afdelingen

Ook in 2017 mochten verschillende afdelingen een jubileum vieren. Afdeling Oosterwolde bestond in december 2016 60 jaar en dit jubileum hebben zij in januari gevierd.

Voor afdeling ’t Harde was het in mei feest. Zij bestond toen 35 jaar. Afdeling Lunteren mocht in mei gedenken dat zij 60 jaar bestond. Vele bestuursleden hebben, vaak jarenlang, hun energie en inzet voor deze afdelingen gegeven, waarvoor wij hen hartelijk danken.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van twee afdelingen. Per januari was dit afdeling Wijk en Aalburg/Veen en in december is afdeling Epe opgeheven. Ook op deze afdelingen is jarenlang met grote betrokkenheid en inzet veel werk verzet voor ‘De Christenvrouw’. Hoe pijnlijk het is als daar op deze wijze een eind aan komt, begrijpen we maar al te goed.

Aan het einde van dit verslagjaar zijn er 33 afdelingen aangesloten bij onze landelijke vereniging. Op 31 december 2017 telde onze vereniging 1859 leden (dec. 2016: 2045).

 

Regionale bijeenkomsten

Afdeling Moerkapelle organiseerde op 6 september een themamorgen. De plaatselijke predikant ds. A.J. v.d. Herik sprak over het thema: ‘U bent het zout der aarde! Hoe zout ben jij?’

 

Promotiemateriaal

Omdat in april het besluit tot opheffing genomen werd, konden tot uiterlijk 1 juni nog  bestellingen gedaan worden. Daarna gold: OP =OP. Aan het eind van het jaar hebben we nog een beperkt aantal artikelen, die op de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2018 voor het laatst te koop zijn.

 

Blad “De Christenvrouw”

Een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging is ons kwartaalblad. De thema’s van de bladen, die in maart, juni, september en december verschenen, waren: ‘Broodnodig’, ‘Dankbaarheid’, ‘Woonruimte’ en ‘Hoe is het mogelijk’. De redactie verzet elke keer weer veel werk, voordat er een lezenswaardig en verzorgd blad kan verschijnen. Al jaren bestaat de redactie uit Anne Remmers, die contacten heeft met de scribenten, Nely Hofman, die de kopij corrigeert en Aagje Lingen, die voor prachtige foto’s zorgt. En dat alles onder leiding van de eindredacteur Jenny Korpershoek. Zowel de Paasliturgie als de Kerstliturgie werden dit jaar gemaakt door Edith Stam en Margreet van Oostrum. De thema’s waren: ‘Mijn genade is u genoeg’ (Pasen) en ‘Gezegend Hij Die komt’ (Kerst). In de vaste rubriek ‘Kamernieuws’ kreeg u elk kwartaal een overzicht van actuele zaken waarvoor in de politiek door SGP en CU aandacht werd gevraagd.

 

Website

Voor vrijwel alle informatie betreffende de vereniging kunt u op onze website terecht. Zo zijn daarop de verslagen van de landelijke dagen te lezen, maar ook te beluisteren. Verder vindt u ook van een groot aantal afdelingen de jaarprogramma’s op de site. Door de programma’s op deze wijze met elkaar te delen, konden we elkaar behulpzaam zijn bij het vinden van sprekers. De webmaster Eb van de Vechte hield ook dit jaar, geheel belangeloos, de site weer vakkundig bij, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

 

Adoptiekind

Via ‘Woord en Daad’ ondersteunen wij Rithika Dontham. Zij is op 22 januari 11 jaar geworden. Het is inmiddels het vijfde jaar dat Rithika door onze bijdrage onderwijs kan ontvangen. Materiële ondersteuning is erg belangrijk, maar sponsoring via Woord en Daad betekent ook dat zij in aanraking komt met het Evangelie. Wij hopen dat dit onderwijs tot zegen mag zijn.

 

De afdelingen ontvingen dit jaar geen nieuwe sprekerslijst. In 2016 is een geheel bijgewerkte lijst verspreid. De wijzigingen werden steeds opgenomen in ons blad en konden door de plaatselijke secretaresses zelf in de lijst aangebracht worden.

 

Het landelijk bestuur kwam in 2017 zes keer in vergadering bij elkaar in Amersfoort. De aanstaande opheffing van de vereniging bepaalde dit jaar voor een groot deel de agenda. Zowel bij de stemming over de bestuursvoorstellen als bij het uitvoeren van de besluiten hebben wij steeds getracht te handelen volgens de gestelde regels en openheid te geven naar onze leden.

Als bestuur hebben wij ‘De Christenvrouw’ vertegenwoordigd op bijeenkomsten van het Platform Waarden en Normen en het Platform Zorg voor Leven. Met andere bonden onderhielden wij contacten door hun Bondsdagen te bezoeken.

 

Vele woorden zijn in 2017 gesproken en geschreven.

Maar……….

 

‘God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

Zijn roep wordt nog gehoord.

 

God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

 

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.’

 

Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

 

 

 

 

                                                                                      Namens het bestuur,

                                                                                      Ineke Brugmans, secr.