de Christenvrouw - september 2017

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

 Het nieuwe verenigingsseizoen

Een bewogen verenigingsjaar ligt achter ons; een bijzonder verenigingsseizoen ligt voor ons.

Maar ook nu mogen we op weg gaan met de zekerheid dat God bij ons is.

Zijn Naam is: ‘Ik ben’

 

Ik ben, die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam,

Onnoembaar aanwezig deelt U ons bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

 Verslag extra Algemene Ledenvergadering 25 april 2017

Omdat op de Algemene Ledenvergadering op 14 maart niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd waren om een geldige stemming te kunnen houden, was op 25 april een extra ledenvergadering belegd. Onze presidente opende de vergadering. Met elkaar zongen we psalm 106: 26, waarna Jenny voorging in gebed. N.a.v. Ezechiël 36:16-25 en Jesaja 25: 6-9 hield Jenny een korte overdenking over de eerste bede uit het ‘Onze Vader’: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Voor we overgingen tot stemming gaf de presidente een kort overzicht van de activiteiten die wij als bestuur de afgelopen tijd hebben ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven en waarom wij er uiteindelijk toe gekomen zijn om een voorstel tot ontbinding aan de ledenvergadering voor te leggen. Ook werd vermeld, dat wij zes dagen voor deze vergadering een brief hadden ontvangen van twee leden, die zich in willen zetten om een doorstart te maken. Na enkele opmerkingen uit de zaal kregen de 33 aanwezigen de gelegenheid het stembriefje, dat zij na registratie bij binnenkomst ontvangen hadden, in te vullen. Om een voorstel uit te kunnen voeren, moest 2/3 van de aanwezigen vóór de bestuursvoorstellen stemmen, dus minimaal 22 stemmen. De stemcommissie bestond uit Maartje Bac, Gerda v. Leeuwen en Hélène Reparon. 

Het eerste bestuursvoorstel waarover gestemd werd, betrof het opheffen van de landelijke vereniging per 13 maart 2018: 27 leden stemden vóór, 6 leden stemden tegen.

Hiermee is het voorstel dus door de ledenvergadering overgenomen, waardoor de opheffing m.i.v. genoemde datum een feit zal zijn.

Het tweede bestuursvoorstel betrof de besteding van het batig saldo dat na opheffing overblijft: 31 leden stemden vóór, 2 leden stemden tegen.

Het batig saldo na opheffing zal dus verdeeld worden onder de goede doelen, waarvoor in de afgelopen jaren op de landelijke dagen gecollecteerd is.

Jenny bedankte alle leden voor hun aanwezigheid, we zongen met elkaar de eerste drie verzen van het ‘Gebed des Heeren’, waarna Jenny de vergadering sloot met dankgebed.

Hierna werd nog een kopje koffie gedronken en even nagepraat over de ingrijpende beslissing die genomen werd op deze vergadering.

 

Contributie

Nu de bestuursvoorstellen door de ledenvergadering zijn overgenomen, is het onze taak om als bestuur alle zaken op een correcte manier af te ronden. Daar er op dit moment voldoende geld in kas is om tot de opheffingsdatum ‘rond te komen’, hebben wij besloten dat het niet nodig is nog contributie te heffen. De penningmeesteressen van de afdelingen zijn hier inmiddels over ingelicht. Ook individuele leden hoeven tot de opheffingsdatum geen contributie meer te betalen. Wie de contributie voor dit jaar al heeft betaald, zal dit teruggestort krijgen.

Voortbestaan plaatselijke afdelingen

Het feit dat de landelijke vereniging volgend jaar ophoudt te bestaan, heeft geen consequenties voor het voortbestaan van de plaatselijke afdelingen. Elke afdeling is zelfstandig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en kan na 13 maart 2018 gewoon blijven bestaan.

Jaarprogramma’s

Even een herinnering voor de afdelingen die hun jaarprogramma 2017/2018 nog niet naar de webmaster (webmaster@dechristenvrouw.nl) of het secretariaat secretaresse@dechristenvrouw.nl) hebben gemaild. Twee jaar geleden waren alle(!) jaarprogramma’s zichtbaar op onze site. Wat zou het geweldig zijn als dit ook nu gerealiseerd kon worden. Als u ons liever een papieren versie van het jaarprogramma toestuurt, mag dat natuurlijk ook (Moerdijkstraat 7, 2751 BG  Moerkapelle). Wij zorgen dan dat het geplaatst wordt op de website.

Gaan we ook dit jaar voor 100%? We rekenen op uw medewerking!

Er blijft ook altijd vraag naar de ‘papieren’ versie van de jaarprogramma’s . Wilt u daarom enkele exemplaren meenemen naar de Ontmoetingsdag?

 

Oktobermail

In oktober zullen de secretaresses de jaarlijkse oktobermail weer ontvangen. Naast de kerstliturgie 2017 zullen ook de formulieren die nog van toepassing zijn meegestuurd worden. We willen u vragen het adresboekje met de gegevens van de afdelingsbesturen nogmaals te controleren en eventuele wijzigingen vóór oktober aan ons door te geven (secretaresse@dechristenvrouw.nl). Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het laatste adresboekje dat u toegestuurd krijgt helemaal actueel is.

 

Ontmoetingsdag D.V. 10 oktober 2017

We herinneren u graag aan de Ontmoetingsdag die we dit jaar op 10 oktober willen houden. Vanaf 10 uur bent u hartelijk welkom in ‘De Bron’, Vogelplein 1, Amersfoort. Om 10.30 uur begint het programma. ’s Morgens hoopt de schrijfster Els Florijn voor ons te spreken over haar nieuwste boek ‘Rode papaver’. Voor het middagprogramma hebben we ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk uitgenodigd. Hij zal ons aan de hand van beelden vertellen over het (geloofs)leven en werk van Vincent v. Gogh. De collecte op deze dag is bestemd voor de Stichting Kinderhulp Roemenië (SKR) uit Moerkapelle. Deze stichting verleent hulp, direct en indirect, aan kinderen in Roemenië ongeacht afkomst of overtuiging (www.skrmoerkapelle.nl) Tijdens de pauze is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de stands te bezoeken. U kunt uw kaartenvoorraad aanvullen, er is tweedehands speelgoed te koop en Henny Doldersum van Stichting Vietnam Nederland is weer aanwezig met prachtige sjaals. In ons archief bevinden zich verschillende albums met foto’s, die in het verleden gemaakt zijn op landelijke dagen. Wij stellen u in de gelegenheid deze albums in de pauze te bekijken en foto’s die voor u een bijzondere betekenis hebben, mee te nemen. Tevens zal er een tafel zijn, waarop onze zusterbonden hun bladen presenteren. Nu ons blad na maart 2018 niet meer uitgegeven wordt, kunt u als afdeling overwegen een abonnement op (één van) deze bladen te nemen. U kunt dan o.a. gebruik maken van de kerst- en paasliturgieën die hierin worden opgenomen.

We zien uit naar uw komst! Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Een lunchpakket graag zelf meenemen.

  

Algemene Ledenvergadering D.V. 13 maart 2018

De laatste bijeenkomst die wij als landelijke vereniging houden is de Algemene Ledenvergadering op D.V. 13 maart 2018. Het programma is nog in voorbereiding. Het is een bijeenkomst waar we met gemengde gevoelens naar uitzien. We hopen dat velen van u op deze dag aanwezig kunnen zijn om op een waardige wijze ‘afscheid’ van elkaar te nemen en met dankbaarheid terug te zien op het vele goede dat we met en in elkaar van onze God hebben mogen ontvangen.

 

Jubileum afdeling Lunteren

Op deze plaats feliciteren wij afdeling Lunteren met het 60 jarig bestaan. Op 16 mei hebben zij dit op een ontspannen manier met elkaar mogen vieren. We wensen hen nog vele mooie verenigingsjaren onder Gods zegen toe.

 

Bestuur heeft bezocht

Het symposium t.g.v. het 65 jarig bestaan van de Hervormde Vrouwenbond op 19 mei te Putten. Onderwerp: ‘Geloofsbeleving in de generaties’.

 

Sprekerslijst

-In het vorige nummer van ons blad hebben we de stichting HVC al onder uw aandacht gebracht. Hierbij ontvangt u nadere gegevens:

Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Dorpsweg 85, 4221 LJ  Hoogblokland, tel 0183 563628

info@stichtinghvc.nl

www.stichting-hvc.nl

Dhr. H. Bijl geeft power point presentaties over zijn reizen naar India en Irak en over het werk van HVC.

-Verder kunt u aan de sprekerslijst toevoegen:

Wycliffe Bijbelvertalers

Postbus 150, 3970 AD  Driebergen, tel 0343 517444

info@wycliffe.nl

Voor presentaties kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. den Boer, Dr. Schaepmansingel 143, 3118 XH  Schiedam, tel. 010 4741875

cedebeus@kpnplanet.nl

 

Regiobijeenkomst

Graag brengen we de themamorgen, die op D.V. woensdag 6 september in Moerkapelle gehouden wordt, nogmaals onder uw aandacht. Ds. A.J. v.d. Herik zal spreken over ‘U bent het zout der aarde. Hoe zout ben jij?’  De ochtend begint om 9.30 uur en wordt gehouden in Dorpshuis ‘Op Moer’, Raadhuisstraat 40, 2751 AW  Moerkapelle. Vanaf 9.00 uur is er koffie en thee.

 460 AA RIJ

Tenslotte……….

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen’ en ‘Ons staat een sterke Held terzij’, die God ons heeft verkoren’.

Met die bemoediging mogen en kunnen we het nieuwe verenigingsseizoen ingaan.

 

Een hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ineke Brugmans, secr.