de Christenvrouw - maart 2017

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2016
Van de Penningmeester
 
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester


 

 

 

Jaarverslag 2016

 Het jaar 2016 is voorbij: een jaar met hoogtepunten en dieptepunten. Zowel in ons persoonlijk leven, als op landelijk en wereldlijk niveau is veel gebeurd. Ieder zal daarop terugzien met eigen herinneringen.

Ook voor onze landelijke vereniging was het een bijzonder jaar. Enerzijds mochten we stilstaan bij het feit dat we 35 jaar bestonden en dat gaf reden tot dankbaarheid. Anderzijds hebben we na veel overwegingen gemeend het ingrijpende voorstel te moeten doen om de opheffing van onze vereniging in gang te zetten en dat betreuren we.

Laten we bedenken: ’Omstandigheden zijn niet altijd naar onze zin,

                                  maar Jezus gebruikt ze om ons te maken naar Zijn zin’.

Onze Algemene Ledenvergadering hielden we dit jaar op 15 maart in ‘De Bron’ in Amersfoort. Tijdens de opening stond onze presidente kort stil bij het feit dat onze vereniging dit jaar 35 bestaat. Naast de gebruikelijke huishoudelijke agendapunten hadden we op deze dag maar één spreker. Ds. Sjaak Maliepaard verzorgde zowel tijdens de morgen- als de middagbijeenkomst een gedeelte van het programma. In Leviticus 23 lezen we dat God zeven feesten aan Israël gegeven heeft om te vieren. Aan de hand van een door hem zelf gemaakt schilderij en een PowerPoint presentatie gaf hij uitleg over de najaarsfeesten: Rosj Hasjana (Joodse Nieuwjaar), Tesjoeva (dagen van inkeer) en Yoma (Grote Verzoendag) en trok hij lijnen naar het Nieuwe Testament en ons leven. De collecte was bestemd voor de stichting ‘Uit Uw hand’ van ds. Maliepaard. Deze stichting ondersteunt de Messiasbelijdende jood Meir Ezra in Ma’lot (Israël), die de armen verzorgt met voedsel.

Aan het begin van de middagvergadering werden de jaarverslagen goedgekeurd en werd de grondslag en doelstelling van onze vereniging onder de aandacht gebracht.

Er was dit jaar geen bestuursverkiezing.

’s Middags was ook onze webmaster, Eb v.d. Vechte, aanwezig, zodat wij persoonlijk met hem kennis konden maken en door een hartelijk applaus blijk konden geven van onze waardering voor het vele werk dat hij voor onze vereniging doet.

 

Bestuur

Dit jaar was onze presidente, Jenny Korpershoek, aftredend en niet herkiesbaar. Helaas hebben we geen kandidate kunnen vinden om haar op te volgen. We zijn heel blij dat Jenny aangegeven heeft nog een jaar als presidente aan te willen blijven.

Voor onze Ontmoetingsdag, die op 11 oktober gehouden werd, hadden we ds. W.C. Polinder uit Kamperveen uitgenodigd. Tijdens het morgenprogramma sprak hij over het thema: ‘Als mijn (klein)kinderen andere wegen gaan’. Klein(e) kinderen worden groot en maken soms keuzes waar ouders of grootouders moeite mee hebben. Ds. Polinder gaf ons vijf handvatten hoe daar mee om te gaan. De collecte was deze dag bestemd voor stichting ‘Goeie hoop’, die een kindertehuis in de buurt van Kaapstad heeft. ’s Middags nam ds. Theo Hop uit Lisse ons mee in de wereld van de Russisch Orthodoxe kerkmuziek. Na een korte uitleg genoten we van zeer zuiver gezongen gedeelten van eeuwenoude liturgieën.

We konden terugzien op een mooie dag!

Afdelingen

Op verschillende manieren onderhouden wij als landelijk bestuur het contact met onze plaatselijke afdelingen. Het is altijd weer fijn om elkaar persoonlijk te ontmoeten op de landelijke dagen of tijdens afdelingsbezoeken. Door middel van ons blad en de oktobermail ontvingen de afdelingen ook dit jaar weer de nodige informatie. Aan het begin van het nieuwe verenigingsseizoen ontvingen alle afdelingen de augustusbrief.

Verschillende afdelingen mochten dit jaar een jubileum vieren. Afdeling Emst bestond 55 jaar, afdeling De Valk bestond 60 jaar en afdeling Stadskanaal mocht het 25 jarig bestaan vieren. Door de afdelingsbesturen wordt veel werk verricht. Veel bestuursleden hebben vaak al jarenlang zitting in het bestuur en vervullen hun taak met liefde en trouw. Ook op deze plaats willen we hen daarvoor hartelijk danken! We weten dat het vaak moeilijk is nieuwe leden aan te trekken en nieuwe bestuursleden te vinden. Daardoor is er soms geen andere mogelijkheid dan de afdeling op te heffen. Dit ondervonden de afdelingen De Ronde Venen en Papendrecht. In december hielden zij hun laatste bijeenkomst. We danken bestuur en leden voor hun jarenlange betrokkenheid bij de vereniging en wensen hen Gods zegen toe.

Aan het einde van dit verslagjaar zijn 35 afdelingen bij onze vereniging aangesloten.

Per 31 december 2016 telt onze vereniging 2045 leden (dec. 2015: 2032)

Regionale bijeenkomsten

Afdeling Moerkapelle organiseerde op 7 september 2016 een themamorgen. Ds. René v. Loon sprak over: ‘Gods tempo en ons tempo’.

Promotiemateriaal

Om onze vereniging meer bekendheid te geven is er promotiemateriaal beschikbaar. Ook dit jaar waren de verschillende artikelen te koop op onze landelijke dagen of te bestellen bij onze propagandiste. 

Blad “De Christenvrouw”

De redactie van ons blad verzette ook dit jaar weer veel werk om elk kwartaal een mooie uitgave te verzorgen. De thema’s van de bladen die in maart, juni, september en december verschenen, waren: ‘Feest’, ‘Liefde en trouw’, ‘Waardevol leven’ en ‘Door het geloof’.

Naast dat het blad nuttige informatie doorgeeft en een belangrijk communicatiemiddel is, bevat het ook zeer lezenswaardige en opbouwende artikelen. Ook de prachtige foto’s zijn een waardevolle ondersteuning van de tekst. We danken de redactie hartelijk voor hun inbreng!

De Paasliturgie, die in het maartnummer was opgenomen, had als thema ‘Waar is het Lam’ en was gemaakt door Aagje Lingen. De Kerstliturgie had als thema ‘De Vader belooft Zijn Zoon’ en stond in het decembernummer. Gerda v. Leeuwen en Maartje Bac hadden hem gemaakt.

Een vaste rubriek is: ‘Kamernieuws’. Elke maand ontvangen wij een overzicht van actuele zaken waar CU en SGP in de politiek aandacht voor vragen. Een samenvatting hiervan leest u in deze rubriek.

Website

Voor vrijwel alle informatie betreffende onze vereniging kunt u op onze website terecht. Ook de jaarprogramma’s van de afdelingen kunt u hierop vinden. We vinden het fijn dat bijna alle afdelingen hun jaarprogramma op deze manier met ons wilden delen.

We hebben grote waardering voor onze webmaster Eb v.d. Vechte, die onze website ook dit jaar vakkundig bijhield.

Adoptiekind

Via ‘Woord en Daad’ ondersteunen wij Rithika Dontham. Zij is op 22 januari 10 jaar geworden. Het is inmiddels het vierde jaar dat Rithika door onze bijdrage onderwijs kan ontvangen. Materiële ondersteuning is erg belangrijk, maar sponsoring via Woord en Daad betekent ook dat zij in aanraking komt met het Evangelie. Wij hopen dat dit onderwijs tot zegen mag zijn.

Dit jaar is een vernieuwde sprekerslijst digitaal naar alle afdelingen verzonden. Door geen gedrukte versie meer toe te sturen, worden veel kosten en tijd bespaard. Wijzigingen in de sprekerslijst worden in ons blad opgenomen en kunnen door de afdelingen zelf in de lijst aangebracht worden.

 Het landelijk bestuur kwam in 2016, naast de landelijke dagen, zes keer bij elkaar in Amersfoort voor een vergadering. Een agendapunt dat telkens veel tijd kostte was het bespreken van bestaande en aanstaande vacatures. Vóór maart 2018 moeten we vijf nieuwe bestuursleden en een redactielid gevonden hebben. We zijn hier al langere tijd zeer intensief mee bezig geweest en hebben onze zorgen herhaaldelijk met onze leden gedeeld, maar zonder resultaat. Daarom bleef er voor ons geen andere optie over dan het traject tot opheffen van de landelijke vereniging in te gaan. In de augustusbrief hebben we dit aan de afdelingen kenbaar gemaakt. We hebben dit besluit beslist niet lichtvaardig genomen en we betreuren het ten zeerste.

Naast het vergaderen over zaken die onze eigen vereniging betreffen, hebben we ‘De Christenvrouw’ ook vertegenwoordigd op bijeenkomsten van het Platform Waarden en Normen, het Platform Zorg voor Leven en het overleg Comité Vrouwenbonden met fractievoorzitters van SGP en CU. Verder onderhielden wij contact met andere bonden door hun Bondsdagen te bezoeken.

Terugziend op 2016 mogen we God danken voor Zijn trouw.

 ´Groot is Uw trouw, o Heer,

Iedere morgen aan ons weer betoond.

Al wat we nodig hadden, hebt U gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer,

Aan ons betoond!´

 

 

                                                                                          Namens het bestuur,

                                                                                      Ineke Brugmans- Prins, secr.