de Christenvrouw - juni 2017

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
Nagekomen bericht van het bestuur
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

Het verenigingsseizoen 2016-2017 is op het moment dat u dit leest voorbij. Met dankbaarheid mogen we terugkijken op het vele goede dat we uit Gods Vaderhand mochten ontvangen. Toch mag dankbaarheid niet alleen gekoppeld zijn aan wat we krijgen. Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever. De Gever, Die Zichzelf gaf, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden.

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2017
Onze Algemene Ledenvergadering hielden we dit jaar op 14 maart 2017, zoals gebruikelijk in ‘De Bron’ in Amersfoort. Omdat één van de agendapunten de stemming over de voorgestelde opheffing was, hielden we dit keer de huishoudelijke vergadering direct bij aanvang van de bijeenkomst. Voor het houden van een geldige stemming waren 1366 stemmen nodig. Helaas kwamen we er ruim 130 te kort, zodat een tweede ledenvergadering belegd moest worden en wel op dinsdag 25 april om 10.30 uur op dezelfde locatie. Op het moment van schrijven heeft deze bijeenkomst nog niet plaatsgevonden en is de uitslag van de stemming dus nog niet bekend. Nadat de jaarverslagen waren goedgekeurd, kreeg Evelien van ’t Wout het woord. Zij testte, d.m.v. een quiz, onze kennis op verschillende gebieden. Naast ontspannend, was deze quiz ook leerzaam. De collecte die op deze dag werd gehouden, was bestemd voor ‘René Kids Centre’. Deze stichting is opgericht om kinderen, jonge (tiener)moeders en volwassenen, die wonen in de armste sloppenwijk van Rehoboth, een stad in Namibië, hulp en hoop te geven. De collecte bracht €556,45 op. Een prachtig bedrag, waarvoor hartelijk dank!
Ook op deze dag mochten we weer genieten van het pianospel en de zang van Marieke Koppejan.
In de middagpauze was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en de stands te bezoeken. De middagvergadering werd geopend door ds. G.J. Leuvenink uit Assen, waarna hij voor ons met Geestdrift een lezing hield, getiteld ‘Licht’. Het was een waardige afsluiting van een toch wel bewogen bijeenkomst. Bemoedigd gingen we naar huis.

Bestuur
Als u dit leest, is de extra ledenvergadering, die gepland stond voor 25 april 2017, voorbij en de uitslag van de stemming over de bestuursvoorstellen is bekend. In de volgende uitgave van ons blad zullen we u hiervan verslag doen.

Ontmoetingsdag D.V. 10 oktober 2017
Als datum voor de Ontmoetingsdag kunt u dinsdag 10 oktober 2017 in uw agenda noteren. Voor de morgenbijeenkomst heeft de schrijfster Els Florijn haar medewerking toegezegd. Zij is o.a. bekend van het boek ‘Het meisje dat verdween’. In maart is er een nieuw boek van haar hand verschenen, met als titel ‘Rode papaver’. ‘Rode papaver’ is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over de moed van twee verpleegsters in de Eerste Wereldoorlog. Over dit nieuwe boek zal haar lezing gaan.
Tijdens het middagprogramma hoopt ds. W.M. de Bruin uit Stolwijk te spreken en ons iets te laten zien over het leven en werk van Vincent van Gogh. Wij weten dat hij dit met enthousiasme en grote kennis van zaken doet, dus het is zeker de moeite waard om de Ontmoetingsdag te bezoeken!

Oktobermap
Begin oktober kunnen de secretaresses van onze afdelingen de ‘oktobermail’ weer tegemoet zien. Alle stukken die voor het seizoen 2017-2018 van belang zijn, zullen digitaal toegestuurd worden.
Wanneer er wijzigingen zijn in het dagelijks bestuur van uw afdeling, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaresse van het landelijk bestuur. Zo kan het adresboekje van de afdelingsbesturen up to date gehouden worden.

Promotiemateriaal
Alle promotieartikelen kunt u bekijken op onze website www.dechristenvrouw.nl . Voor vragen en bestellingen kunt u contact opnemen met Margreet van Oostrum. Haar adresgegevens vindt u op de laatste pagina van dit blad. I.v.m. mogelijke opheffing van de vereniging geldt vanaf 1 juni OP=OP.

Afdelingen
Op 19 april heeft afdeling ’t Harde haar 35-jarig bestaan mogen vieren.
De dankbaarheid voor dit jubileum spreekt uit de aanhef van de uitnodiging:
‘Looft den Heere, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.’
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen als vereniging nog vele mooie en gezegende jaren toe.

Jaarprogramma’s nieuwe seizoen
Voor de meeste afdelingen is het seizoen 2016/2017 inmiddels afgesloten en waarschijnlijk hebben de afdelingsbesturen het programma voor het nieuwe verenigingsseizoen al klaar. Ongeacht wat er op de extra ledenvergadering besloten is over het al dan niet voortbestaan van onze vereniging, zou het toch fijn zijn als de jaarprogramma’s ook nu weer op onze site zichtbaar zijn. U kunt het programma rechtstreeks naar de webmaster mailen (webmaster@dechristenvrouw.nl ), maar u kunt het ook, digitaal of per post, naar de secretaresse van het landelijk bestuur sturen. De adresgegevens vindt u achterin dit blad. Mogen we weer op uw medewerking rekenen?! We zien uit naar uw reactie!


Bestuur heeft bezocht:
-Platform Zorg voor Leven: Expertmeeting over CRISPR/cas9 op 17 maart 2017 in
Veenendaal.
-CGK-Vrouwendag op 4 april 2017 te Nijkerk. Het thema was: ‘Openhartig’
-Bijbelstudiedag van de Bijbelstudiebond op 20 april 2017 te Hattem. Het onderwerp op deze
dag was: ‘De Bijbel alleen, maar hoe dan?’

Regiobijeenkomsten
De afdeling Moerkapelle organiseert op D.V. woensdag 6 september een themamorgen. Spreker op deze ochtend is ds. A.J. v.d. Herik. Het onderwerp is: ‘U bent het zout der aarde. Hoe zout ben jij?’ De morgen begint om 9.30 uur en vanaf 9.00 uur is er koffie en thee. Deze themamorgen wordt gehouden in Dorpshuis ‘Op Moer’, Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle.

Sprekerslijst
-In het decembernummer stond mevr. Bakker uit Papendrecht als aanvulling op de sprekerslijst genoemd. Helaas was het telefoonnummer niet correct. Het juiste telefoonnummer is: 078 6154832
-Verder kunt u aan de sprekerslijst de Stichting HVC toevoegen. Deze stichting biedt wereldwijd vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning.
Nadere gegevens vindt u op www.stichtinghvc.nl

Tenslotte……….
geef ik u graag een spreuk van Max Lucado door:
‘Dankbaarheid is als een magneet die uit de stroom van alledag allerlei elementen naar boven trekt die het waard zijn om voor te danken.’

Namens het bestuur,
Ineke Brugmans-Prins, secr.
 

 

Nagekomen bericht van het bestuur
 
Op de extra Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 april j.l., is gestemd over twee bestuursvoorstellen.

Van de 33 aanwezigen stemden 27 personen vóór opheffing van de landelijke vereniging en 6 tegen.

Voor het bestuursvoorstel betreffende de bestemming van het bij opheffing resterende batig saldo stemden 31 personen vóór het voorstel en 2 tegen.

De landelijke vereniging zal dus met ingang van 13 maart 2018 ophouden te bestaan.

In het volgende nummer van ons blad zullen we hierop nader ingaan.