de Christenvrouw - maart 2016

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2015
Van de Penningmeester
 
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester


 

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van onze vereniging. We zetten hierin de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rijtje. Als bestuur willen we hiermee enerzijds verantwoording afleggen aan onze leden, maar anderzijds ook onszelf een spiegel voorhouden. Waar zijn we dit jaar zoal mee bezig geweest, wat ging goed en wat kan beter? Zo bezien heeft een jaarverslag ook iets van een stukje bezinning. Bezinning op wat achter ligt, om daar onze winst mee te doen in de toekomst.

Toch zou het wat mager zijn als we niet verder zouden komen dan dat. Want achter en door alle activiteiten, hoogte- en dieptepunten heen, mogen we toch vooral de rode draad van Gods trouw opmerken. Hij stelde ons in staat om als vereniging te functioneren, zowel landelijk als plaatselijk. We mochten met Zijn Woord bezig zijn, Hij wilde ons daardoor bemoedigen. En alleen in Zijn kracht kunnen we verder.

“Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.” (Ps. 115:1)

Zo willen we terugkijken op het jaar 2015.

Onze Algemene Ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 17 maart in “De Bron” in Amersfoort. Tijdens de morgenvergadering sprak drs. Ben Hobrink over ‘Voeding in de Bijbel, actueel?’ Op boeiende wijze liet hij ons zien dat God Zich ook met onze dagelijkse dingen bezighoudt. Als afsluiting van zijn lezing gaf hij ons vier gouden regels mee met betrekking tot ons consumptiegedrag.

De collecte die werd gehouden was bestemd voor de gaarkeukens in Israël.

Gedurende de middagpauze was er een bestuursverkiezing.

Het begin van de middagvergadering had een huishoudelijk karakter: de jaarverslagen werden goedgekeurd, grondslag en doelstelling van onze vereniging werden onder de aandacht gebracht, we zongen het bondslied en er vond een bestuurswisseling plaats.

Daarna kreeg dhr. Henk Kapitein uit Urk het woord. Met schaar en papier verkondigt hij het Evangelie. Wat een details en wat een boodschap gaf hij ons mee!

Bestuurswisseling

Tijdens de bestuurswisseling namen we afscheid van Coby den Hertog en Ike Lips. Coby was zes jaar bestuurslid. Eerst is zij enige tijd propagandiste geweest en de laatste vier jaar heeft zij de ledenadministratie verzorgd. Ike is zeven jaar betrokken geweest bij het bestuurswerk: eerst één jaar als gedelegeerde, daarna zes jaar als secretaresse. Wij zijn dankbaar voor de jaren waarin zij met de aan hen geschonken gaven deel uit mochten maken van het Landelijk Bestuur.

Gelukkig zijn er dames gevonden om hun plaatsen binnen het bestuur in te nemen. Tijdens de bestuurverkiezingen werden Evelien Schouten uit Nunspeet en Ineke Brugmans uit Moerkapelle verkozen. Evelien neemt de taak van Coby over en Ineke zal het secretariaat voor haar rekening nemen.

Aftredend en herkiesbaar waren Maartje Bac, Gerda van Leeuwen en Aagje Lingen. Wij zijn dankbaar dat zij zich voor een tweede bestuurstermijn beschikbaar wilden stellen.

De Ontmoetingsdag is altijd weer een dag waar we als bestuur en leden naar uitzien. Deze werd dit jaar gehouden op 13 oktober. Met bijna tweehonderd vrouwen mochten we bij elkaar zijn om na te denken over het dagthema ‘Oog voor elkaar’. ’s Morgens sprak mevr. Willy Bakker- Huizinga over ‘Het taboe van de eenzaamheid’. Op herkenbare wijze schetste zij situaties waarin je eenzaam kunt zijn. Aan het eind van haar lezing gaf zij ons het advies mee om elke dag een pleister ‘troostwoord’ uit de Bijbel op onze ziel te ‘plakken’.

’s Middags nam verhalenvertelster Willemien Hilberink ons op bijzondere wijze mee in het leven van Judith, een eenzame vrouw, en werkte zo voor ons het thema ‘Stille

(ver)geborgen vriendschap’ verder uit.

De collecte die op deze dag gehouden werd, was bestemd voor Stichting ‘Roki’ uit Wilnis. Deze stichting zet zich in om de leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren.

We mochten terugzien op een prachtige dag!

Afdelingen

De plaatselijke afdelingen van onze vereniging hebben maandelijks hun eigen bijeenkomsten in de maanden september tot en met april/mei. Als landelijk bestuur houden wij graag contact met de afdelingen. Door middel van ons blad en de augustusbrief ontvangt u van ons de nodige informatie en willen we u bemoedigen. Persoonlijk contact is er op de algemene ledenvergadering en op de ontmoetingsdag, maar ook d.m.v. afdelingsbezoeken. Ook in het afgelopen jaar waren we weer bij verschillende afdelingen te gast.

I.v.m. tijd- en kostenbesparing ontvingen de afdelingen geen papieren ‘oktobermap’ meer, maar een digitale ‘oktobermail’. We hebben dit als bestuur besloten, nadat de afdelingen hierover benaderd waren en hierop positief reageerden.

Twee afdelingen vierden in het afgelopen jaar een jubileum. Afdeling Oostendorp vierde in januari het 50 jarig bestaan. Afdeling Drachten bestond in september 25 jaar.

In januari mochten we een nieuwe afdeling verwelkomen: afdeling Lekkerkerk sloot zich aan bij onze vereniging. We hopen op een goede samenwerking en wensen hen wijsheid toe bij het verwezenlijken van de doelstelling van onze vereniging.

Wij danken alle plaatselijke besturen voor hun vaak jarenlange inzet. We weten dat het vinden van nieuwe bestuursleden en het organiseren van zinvolle bijeenkomsten voor steeds minder leden voor vele afdelingen een grote zorg is. Weet dat uw werk op plaatselijk niveau een plaats heeft in onze gebeden!

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een afdeling. Na precies 30 jaar hield afdeling Hoogeveen in mei haar laatste bijeenkomst. Ondanks dat het bestuur haar uiterste best heeft gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden, is dit niet gelukt. We danken hen hartelijk voor hun jarenlange betrokkenheid bij de vereniging en wij wensen allen Gods zegen toe.

Aan het einde van dit verslagjaar zijn 37 afdelingen aangesloten.

Per 31 december 2015 telt onze vereniging 2032 leden (dec. 2014: 2105)

Ook dit jaar zien we helaas een teruglopend ledenaantal. We zullen ons daarom als totale vereniging in moeten blijven spannen om nieuwe leden te werven.

 

Regionale bijeenkomsten

De Ronde Venen op 23 april 2015. Margriet van der Kooi sprak over: “De kunst van het ouder worden, voltooid leven”.

Moerkapelle op 9 september 2015. Mevrouw Eke de Gier-van der Jagt sprak over: “Kijk! Gewoon een wonder”.

 

Promotiemateriaal

Om onze vereniging meer bekendheid te geven is er promotiemateriaal beschikbaar. Ook dit jaar waren de verschillende artikelen weer te koop op onze landelijke dagen of te bestellen bij onze propagandiste.

 

Blad “De Christenvrouw”

In de maanden maart, juni, september en december verscheen ons verenigingsblad.

De thema’s waren: “Bevrijding”, ”Kleurrijk”, “Eenzaam, maar niet alleen” en “Engelen”.

De inhoud van elk thema werd in de verschillende rubrieken en door middel van foto’s en gedichten breed uitgewerkt. Wij danken de redactie hartelijk voor hun inbreng!

Het blad is binnen onze vereniging een belangrijk communicatiemiddel. Hierdoor wordt veel informatie doorgegeven aan de afdelingen, maar het dient ook als toerusting voor elk lid persoonlijk.

In het maartnummer werd de Paasliturgie opgenomen. Het thema was: ‘Ik voor u, wij met Hem’. De Kerstliturgie, met als titel ‘De belofte vervuld’, was opgenomen in het decembernummer.

Iedere maand ontvangen wij een overzicht van zaken, waar CU en SGP aandacht voor vragen in de politiek. Een samenvatting hiervan vindt u als vaste rubriek, getiteld ‘Kamernieuws’, in ons blad.

 

Website

Op onze website vindt u vrijwel alle informatie over onze landelijke vereniging en de plaatselijke afdelingen. Dit jaar konden voor het eerst de jaarprogramma’s van alle (!) afdelingen geplaatst worden op de website (met dank aan alle secretaresses).

Wij zijn onze webmaster, Eb van de Vechte, dankbaar voor het vakkundig bijhouden van onze website.

Adoptiekind

Via ‘Woord en Daad’ ondersteunen wij Rithika Dontham. Zij is op 22 januari 9 jaar geworden. Het is inmiddels het derde jaar dat Rithika door onze bijdrage onderwijs kan ontvangen. Materiële ondersteuning is erg belangrijk, maar sponsoring via Woord en Daad betekent ook dat zij in aanraking komt met het Evangelie. Wij hopen dat dit onderwijs tot zegen mag zijn.

De sprekerslijst is dit jaar niet vernieuwd. Aan de plaatselijke afdelingen is gevraagd de wijzigingen, die we in ons blad vermelden, zelf aan te brengen in de lijst. Vanaf begin volgend jaar zal een nieuwe, digitale, sprekerslijst beschikbaar zijn. Suggesties voor nieuwe sprekers blijven welkom!

  

Het landelijk bestuur vergaderde in 2015 – naast de landelijke dagen – zes keer in Amersfoort o.l.v. presidente Jenny Korpershoek. Eén van de vaste agendapunten zijn de bestuursvacatures. In maart 2016 loopt de zesjaarlijkse bestuurstermijn van onze presidente af en daarom zijn we doorlopend op zoek geweest naar een nieuwe kandidate voor deze functie. Helaas moeten we melden dat we deze nog niet gevonden hebben. In verband hiermee heeft onze huidige presidente aangegeven nog één jaar als bestuurslid aan te willen blijven, waarvoor we haar heel dankbaar zijn. Dit betekent wel dat we in 2016 zullen moeten blijven zoeken naar iemand die haar in 2017 op kan volgen. Ook zoeken we nog steeds een 9e bestuurslid. Voor de voortgang van het bestuurswerk (en het voortbestaan van onze vereniging) is het noodzakelijk dat er op niet al te lange termijn leden gevonden worden die bereid zijn zitting te nemen in ons bestuur.

Naast het bestuurswerk voor de eigen vereniging vertegenwoordigden wij ‘De Christenvrouw’ op bijeenkomsten van het Platform Waarden & Normen, Zorg voor Leven en bij het overleg van het comité Vrouwenbonden met Tweede Kamerleden van CU en SGP. Ook onderhielden wij contacten met andere bonden door hun bondsdagen te bezoeken.

 

Het jaar 2015 is voorbij.

We leggen het terug in Gods handen met de bede: “….bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.” ( Ps. 90: 17)

 

 

                                                                                          Namens het bestuur,

                                                                                      Ineke Brugmans, secr.