de Christenvrouw - december 2016

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

Ontmoetingsdag 11 oktober 2016

Op 11 oktober hielden we onze jaarlijkse Ontmoetingsdag in Amersfoort. Het is altijd weer waardevol om elkaar als landelijk bestuur en leden van de plaatselijke afdelingen te ontmoeten en met elkaar dingen te delen. We zien met dankbaarheid terug op deze dag. Hoewel heel verschillend, waren zowel de lezing van ds. W.C. Polinder als de bijdrage van ds. Th. Hop heel waardevol, bemoedigend en inspirerend. De collecte op deze dag was bestemd voor Stichting ‘Goeie Hoop’ in Kaapstad en bracht, inclusief giften, het prachtige bedrag van € 541,02 op! Wij danken u hartelijk voor deze mooie opbrengst! Het verslag en de foto’s van de Ontmoetingsdag vindt u op onze site. Ook voor het (nogmaals) beluisteren van de lezingen kunt u hier terecht.

  

Oktobermail

Alle afdelingen hebben begin oktober de jaarlijkse oktobermail ontvangen. Voor zover wij weten, is alle informatie goed overgekomen. De Paasliturgie, met als thema: ‘Mijn genade is u genoeg’, ontvangt u begin januari van ons.

 

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2017

Op het moment van schrijven hebben wij nog geen programma gereed voor de Algemene Ledenvergadering, die we op D.V. 14 maart 2017 hopen te houden. Wel is duidelijk dat dit een bijzondere bijeenkomst zal zijn, omdat er gestemd zal worden over het voorstel van het landelijk bestuur over ontbinding van de landelijke vereniging.

Al langere tijd is het een grote zorg van het landelijk bestuur om kandidaten te vinden voor (a.s.) landelijke bestuursvacatures. Zowel in ons blad als op landelijke bijeenkomsten hebben we onze zorgen met u gedeeld. Op onze bestuursvergadering was dit elke maand een terugkerend agendapunt. Na heel veel leden persoonlijk benaderd te hebben, is er in januari van dit jaar een brief gestuurd naar alle individuele leden van 60 jaar en jonger. In deze brief hebben we de bestuursproblematiek duidelijk uitgelegd en na ongeveer twee weken hebben we al deze leden telefonisch benaderd. Niemand stelde zich, vaak om heel begrijpelijke redenen, beschikbaar. Ook alle afdelingsbesturen hebben we gevraagd om ons namen door te geven van mogelijk geschikte kandidaten voor het landelijk bestuur. Omdat vele afdelingsbesturen met dezelfde problemen te maken hebben als het landelijk bestuur, werden maar enkele namen genoemd. Ook van de leden die door de afdelingsbesturen genoemd werden, stelde niemand zich beschikbaar. Inmiddels moeten er vóór maart 2018 vijf nieuwe bestuurleden zijn gevonden en een nieuw redactielid. Omdat het voortbestaan van de landelijke vereniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van bestuur en leden, heeft het landelijk bestuur uiteindelijk het besluit genomen om een voorstel tot ontbinding per maart 2018 aan de ledenvergadering voor te leggen.

U zult begrijpen dat wij dit doen met pijn in het hart. Met grote passie en betrokkenheid hebben we onze taak uitgevoerd, maar helaas zien we nu geen andere mogelijkheid meer.

De activiteiten van de afdelingen kunnen op plaatselijk niveau gewoon worden voortgezet.

 

Bepalingen bij het stemmen over het ontbinden van een vereniging

Het opheffen van een vereniging is aan een aantal duidelijke regels gebonden en ook in de statuten van ’De Christenvrouw’ is hierover het nodige opgenomen. Zo dient over het voorstel van het bestuur op een Algemene Ledenvergadering door de leden gestemd te worden. Op deze ledenvergadering moet minimaal driekwart van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Stemmen bij volmacht is dus mogelijk. Tot ontbinding kan alleen besloten worden met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Wordt het quorum niet gehaald, dus is minder dan driekwart van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede vergadering worden gehouden binnen drie maanden, doch niet eerder dan één maand erna. Ook op deze vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige leden, het voorstel door minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen gedragen moeten worden.

 

Wat betekent dit concreet voor onze vereniging?

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2017 zal gestemd worden over het voorstel van het bestuur tot ontbinding van de landelijke vereniging. Daar er minimaal 1520 geldige stemmen moeten worden uitgebracht, roepen we al onze leden, dus ook individuele leden, op hun verantwoording te nemen en deze vergadering te bezoeken of zich te laten vertegenwoordigen.

 

Hoe wordt dit organisatorisch geregeld?

Elders in dit blad vindt u een zogenaamde ‘stempas’. Wanneer u de ledenvergadering bezoekt, vult u het bovenste deel daarvan in en neemt u deze pas, ondertekend, mee naar de ledenvergadering. Bij binnenkomst wordt aangetekend dat u aanwezig bent en ontvangt u  tegen inlevering van uw stempas een stembriefje waarop u uw stem kunt uitbrengen.

Wanneer u zich wilt laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, dan vult u de hele ‘stempas’ in. Het ingevulde en ondertekende formulier geeft u mee aan het lid, dat door u gemachtigd is. Op de Ledenvergadering wordt aangetekend dat uw stem bij volmacht wordt uitgebracht en door wie. Ook individuele leden kunnen bij volmacht stemmen. Zij kunnen hun ‘stempas’ eventueel ook opsturen naar één van de landelijk bestuursleden. Op de stempas kan niet aangegeven worden of u voor of tegen het voorstel wilt stemmen. Dit moet u op een andere wijze kenbaar maken aan degene die uw stem uitbrengt.

Tweede ledenvergadering

Wanneer op 14 maart niet genoeg geldige stemmen kunnen worden uitgebracht, dan zal op D.V. 25 april 2017  een tweede ledenvergadering  worden belegd. Dit zal een korte bijeenkomst zijn met als enige agendapunt: stemmen over de voorstellen van het bestuur.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over de hierboven beschreven procedure kunt u contact opnemen met de secretaresse van onze vereniging.

 

Voorstellen waarover gestemd zal worden

-       “Het bestuur van de landelijke vereniging ‘De Christenvrouw’ stelt voor deze vereniging met ingang van 13 maart 2018 te ontbinden. De laatste activiteit zal een Algemene Ledenvergadering zijn, die op deze datum gehouden wordt.”

-       ‘Het bestuur van de landelijke vereniging ‘De Christenvrouw’ stelt voor, wanneer na ontbinding een batig saldo overblijft, dit te verdelen onder de goede doelen, waarvoor in de afgelopen jaren gecollecteerd is op de landelijke dagen.”

Over beide voorstellen zal afzonderlijk gestemd worden.

 

Agenda

-       14 maart 2017 Algemene Ledenvergadering (stemming over voorstel tot opheffing van de landelijke vereniging, rest van het programma nog niet bekend)

-       25 april 2017 2e Algemene Ledenvergadering, indien noodzakelijk. (Vervolg op 14 maart)

-       10 oktober 2017 Ontmoetingsdag

-       13 maart 2018 Algemene Ledenvergadering en tevens laatste activiteit van de landelijke vereniging.

 

Afdelingen

Helaas heeft afdeling De Ronde Venen ons moeten berichten dat zij in december 2016 hun laatste activiteit zullen hebben. Om redenen, die ook door andere afdelingen herkend zullen worden, ziet het bestuur, dat nog maar uit twee leden bestaat, geen mogelijkheden meer om nog langer door te gaan. We vinden het heel jammer dat we van deze afdeling afscheid moeten nemen. We danken ieder die zich in de achterliggende jaren ingezet heeft voor de Ronde Venen heel hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet! Bestuur en leden wensen we van harte Gods nabijheid toe in hun persoonlijk leven. Bij al wat verandert en verdwijnt, mogen we geloven en vertrouwen dat Hij niet verandert. Zijn Naam is Immanuel: ‘God met ons’.

 

Jaarprogramma’s op de website

Vorig jaar konden we u in het decembernummer van ons blad melden, dat de jaarprogramma’s van alle(!) afdelingen op onze website te vinden waren. Helaas is nu nog maar slechts 39% van de programma’s zichtbaar. Waar blijft de andere 61%? Laten we er alles aan doen om onze website een visitekaartje te doen zijn voor onze vereniging door zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen.

Daarom een verzoek aan alle secretaresses: stuur uw jaarprogramma naar onze webmaster (webmaster@dechristenvrouw.nl ) of naar het secretariaat (secretaresse@dechristenvrouw.nl ) Als het digitaal niet lukt, mag het ook per post (Moerdijkstraat 7, 2751 BG  Moerkapelle). Bij voorbaat hartelijk dank!

 

 

 Bestuur heeft bezocht

-       NPV lezing ‘Verbinden en loslaten’ op 24 mei 2016 in De Meern.

-       Bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond op 29 september in Barneveld met als thema: ‘Gods weg met Israël’.

-       Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond op 6 oktober in Lunteren. Het thema was: ‘Gods voorzienigheid’.

-       Bondsdag van de Christelijk Gereformeerde Mannenverenigingen op 8 oktober in Nijkerk. Het thema was: ‘De satan ontmaskerd’.

 

 

Sprekerslijst                                                                                             

Aanvulling op de sprekerslijst:

Mevr. B. Bakker, Constantijn Huygenslaan 155, 3351 XA  Papendrecht,

tel. nr. 078 6153938.

Onderwerp: De wondere wereld van de vogels (power point)

 

Tenslotte……….

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest toe en Gods nabijheid in het jaar onzes Heeren 2017!

 

                                                                                                                             Namens het bestuur,

                                                                                                                          Ineke Brugmans, secr.