de Christenvrouw - december 2015

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

De mededelingen volgen zsm
Op het moment dat dit geschreven wordt, is de enorme stroom vluchtelingen die in ons land een onderkomen zoekt dagelijks in het nieuws. Wanneer u dit leest, zal de situatie waarschijnlijk nog niet veel veranderd zijn. Deze grote toeloop brengt vele problemen met zich mee, daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten. Toch vraagt God van ons gastvrijheid en barmhartigheid.

In Hebr. 13:2 lezen we: ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.’ Zouden zich onder die duizenden vluchtelingen geen engelen bevinden?

In de adventstijd leven we toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we Christus’ komst op aarde gedenken. Maar we zien ook uit naar Zijn komst in heerlijkheid. En juist als Jezus Zijn hoorders daarover onderwijst zegt Hij: ‘Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.’ (Matth. 25:35b) ‘Want voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ (vers 40)

Laten we deze woorden van Christus allemaal ter harte nemen.

 

 

Ontmoetingsdag 13 oktober 2015

We kijken met dankbaarheid terug op de Ontmoetingsdag van 13 oktober in Amersfoort. Over het thema ‘Oog voor elkaar’ is in alle toonaarden gezongen, gemediteerd, gesproken en verteld. Zowel Willy Bakker- Huizinga als Willemien Hilberink hebben op hun eigen wijze een waardevolle inbreng geleverd.

De collecte op deze dag was bestemd voor de stichting ‘Roki’. Deze stichting zet zich in om de leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren. De opbrengst van de collecte was € 740,00. Een prachtig bedrag!

Het verslag en de foto’s van deze dag vindt u op onze site. Ook als u de lezingen (nogmaals) wilt beluisteren, kunt u op onze website terecht. (button ‘audio’)

 

Oktobermail

Het is dit jaar voor het eerst dat de oktobermap veranderd is in de oktobermail. Als het goed is hebben de secretaresses van onze afdelingen deze mail inmiddels ontvangen. Ook als christenvrouwen zijn wij geroepen om op verantwoorde wijze met Gods schepping om te gaan. Dat betekent o.a. dat wij zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Door op deze wijze post te versturen voorkomen we dat er onnodig papier verspild wordt.

De Paasliturgie ontvangt u begin januari van ons, eveneens digitaal.

 

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2016 

Voor de Algemene Ledenvergadering op D.V. 15 maart 2016 hebben we ds. Sjaak Maliepaard uitgenodigd om voor ons te spreken. Het dagthema is: ‘Feest van God’. In Leviticus 23 lezen we over zeven feesten. “Dit zijn Mijn feestdagen,” zegt God. Ds. Maliepaard zal spreken over de ‘najaarsfeesten’. Omdat hier heel veel over te vertellen is, zal hij zowel ’s morgens als ’s middags een gedeelte van het programma  verzorgen. Ds. Maliepaard heeft ook de gave om iets uit te beelden d.m.v. schilderijen. Voor een voorproefje hiervan verwijzen we u naar de site www.uituwhand.nl

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar

Voor Margreet van Oostrum, propagandiste, en Edith Stam, onze penningmeester, zit de eerste termijn van drie jaar bestuurslidmaatschap erop. We zijn heel blij dat zij zich beiden voor een tweede periode beschikbaar willen stellen. De herverkiezing vindt plaats in de pauze van de Algemene Ledenvergadering op D.V. 15 maart 2016.

Aftredend en niet herkiesbaar

Onze presidente, Jenny Korperhoek, is aftredend en niet herkiesbaar. Al lange tijd zijn wij bezig met deze a.s. vacature. Vele leden zijn benaderd met de vraag of zij zitting willen nemen in het landelijk bestuur. Helaas hebben wij tot op dit moment nog niemand kunnen vinden die zich kandidaat wil stellen. U begrijpt dat wij ons grote zorgen maken!

Daarom nogmaals de oproep aan u om namen aan ons door te geven van leden, die naar uw mening geschikt zouden kunnen zijn voor een functie binnen het landelijk bestuur. Naast de a.s. vacature van presidente missen we namelijk ook nog steeds een negende bestuurslid. Blijft u a.u.b. met ons meedenken en meebidden, zodat het werk van de Christenvrouw door kan gaan?!

 

 

Jaarprogramma’s op de website

Inmiddels staan de jaarprogramma’s van al(!) onze afdelingen op de site.

Wij danken alle secretaresses hartelijk voor hun medewerking!

Het is goed om elkaar op deze wijze op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wat een diversiteit aan sprekers en onderwerpen komen er aan de orde!

Een tip voor de besturen: bekijk voor het maken van uw nieuwe jaarprogramma de programma’s van afdelingen in uw regio eens. Wellicht doet u leuke ideeën op.

 

Bestuur heeft bezocht

-          Netwerkbijeenkomst van Platform Zorg voor Leven op 18 september 2015 te Veenendaal over ‘Eerherstel voor natuurlijk sterven’.

-          Bondsdag van de Hervormde Vrouwenverenigingen op 24 september 2015 in Barneveld. Sprekers waren dr. M. Klaassen en ds. A. ten Brinke. Het thema was: ’Op Wacht. Volharden tot het einde’.

-          Bijeenkomst van Platform Zorg voor Leven op 30 september 2015 te De Meern over ‘Tolerantie en presentie’.

-          Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen op 1 oktober 2015 in Lunteren. Sprekers waren ds. H. Lassche en ds. W.M. van der Linden. Het thema was: ‘Leer ons bidden’.

-           Bondsdag van de Chr. Ger. Mannenverenigingen op 10 oktober 2015 in Ede. Ds. W.C. Polinder sprak over: ‘Als mijn kinderen en kleinkinderen andere wegen gaan’.

 

Sprekerslijst                                                                                            

Aanvulling op de sprekerslijst:

Mevr. Bea Nerden

Flevolaan 109

1181 GB  Amstelveen

bea.nerden@planet.nl

‘Van de schaduw naar het licht’. Het levensverhaal van een Jodin die ondergedoken is geweest.

Wilt u deze wijziging zelf aanbrengen in de sprekerslijst?

 

Graag brengen wij de site www.vrouwenspreken.nl  onder uw aandacht. Naast onze eigen sprekerslijst kunt u ook hier terecht voor namen van spreeksters.

 

Tenslotte……….

Het jaar 2015 is bijna voorbij. Nog enkele weken en ook dit jaar is geschiedenis.

Er is ‘kleine’ geschiedenis geschreven: in het leven van ieder van ons zijn dingen gebeurd die we niet snel zullen vergeten. Maar ook op landelijk en wereldlijk niveau heeft veel plaats gevonden en heel veel is nog steeds gaande. Rampen, oorlogen en terreur lijken over elkaar heen te buitelen. Wie huivert bij tijden niet als hij aan de toekomst denkt?

De geboren Zaligmaker, Die ook de verheerlijkte Christus is, wil ons bemoedigen met Zijn eigen woord: ”Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…..Ik ben met u, tot de voleinding van de wereld. Amen.” In dit licht bezien is de hele wereldgeschiedenis niet meer dan het klinken van de voetstappen van de naderende Christus’ (A.A. van Ruler).

 

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest toe en Gods nabijheid in A.D. 2016 (Anno Domini: het jaar onzes Heeren)!

 

                                                                                                                                             Namens het bestuur,

                                                                                                                              Ineke Brugmans, secr.