de Christenvrouw - maart 2014

Ons Contactblad maart 2014

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2013
Van de Penningmeester
 
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester

Beste dames,

Het jaar 2013 ligt achter ons. Dat betekent dat u recht hebt op een financiële verantwoording over het achter ons liggende jaar. Voor mijzelf een spannend moment, omdat dit de eerste begroting is van mijn hand. Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben we ook dit jaar te maken met een tekort. Gelukkig minder dan begroot, maar toch. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat onze vereniging weer minder leden telt dan het voorgaande jaar. Dit is een blijvende zorg voor onze vereniging. Waar we heel dankbaar voor zijn is dat we ook het afgelopen jaar aan onze financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen. En dat is vooral aan u te danken! Hartelijk dank voor uw trouwe betaling van de contributie. En ook voor de giften die we mogen ontvangen. Dat stelt ons, als bestuur, in staat om de ontmoetingsdagen te organiseren, ons adoptiekind Rithika Dontham te ondersteunen en ons prachtige blad ‘De Christenvrouw’ te maken! Zoals u verder ook kunt zien, verwachten we voor 2014 opnieuw een tekort. Toch zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet. Misschien ligt hier een taak voor ons allemaal om onze vereniging aan te prijzen bij onze zus, tante, vriendin, buurvrouw of collega. Iedereen is welkom. Onze dank gaat bovenal uit naar onze trouwe God, Die ons ook het afgelopen jaar nabij is geweest.
Edith Stam

 

financieel overzicht

 

Jaarverslag 2013

“Want U bent een toevlucht voor ons geweest… (Ps.61:4)

In de laatste dagen van december kijken we terug op de gebeurtenissen in het jaar dat voorbij ging. En wij niet alleen. Deze weken zijn vol van jaaroverzichten en terugblikken. Sommige dingen ben je al weer vergeten in de veelheid van berichten die dagelijks aan ons oog en oor voorbij trokken. Hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af. Misschien was het wel een bewogen jaar voor u. Wat een troost als we ons herkennen in de woorden van Psalm 61: “De Heere is een toevlucht voor ons”. Bij Hem mogen we schuilen. Met die belijdenis leggen we ook dit jaar terug in Gods handen, want daar is het veilig.
Tegelijkertijd is het genade als je terug kunt kijken! De trouw en goedheid van de Heere waren er ook in 2013 elke morgen. We danken de Heere voor alle zegeningen, die we ook als vereniging mochten ontvangen, en voor de kracht die Hij gaf om het werk te doen.
In het jaarverslag kunt u lezen hoe wij als bestuur hebben geprobeerd de doelstelling van de vereniging dit jaar vorm te geven.

Op 12 maart 2013 hielden we onze algemene ledenvergadering in “De Bron” in Amersfoort. In de morgenvergadering sprak ds. Arenda Haasnoot uit Rijnsburg over de plaats die God ons geeft in het dagelijks leven. Welk doel heeft Hij met mij voor ogen? Zij werkte het thema “Neem je plaats in” verder uit in een aantal praktische handreikingen om te komen tot dat doel. Arenda Haasnoot schreef onder deze titel een boekje.
Er werd gecollecteerd voor de stichting Food For All, die zich inzet voor bedelaars in Ethiopië. Mevr. Treurniet vertelde ’s middags over het werk van deze stichting en verkocht artikelen voor dit doel. In de pauze werd een bestuursverkiezing gehouden.
‘s Middags hielden we de huishoudelijke vergadering met o.a. de volgende agendapunten: grondslag en doelstelling van de vereniging, jaarverslagen, bondslied, bestuurswisseling en rondvraag.

Tijdens de bestuurswisseling namen we afscheid van Adeline Stam en Corrie Kraaijveld, die beiden zes jaar bestuurslid waren. Adeline zorgde als penningmeester dat de financiën keurig op orde waren en Corrie beheerde het propagandamateriaal. Naast hun bijdrage aan de bestuursvergaderingen hadden zowel Adeline als Corrie tijdens hun bestuursperiode ook nog andere, wisselende taken. Wij zijn dankbaar voor hun inzet en de fijne samenwerking.
Gelukkig zijn er dames gevonden die de lege plaatsen innemen. Edith Stam uit Wilnis en Margreet van Oostrum uit Nieuwegein werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Jenny Korpershoek werd herkozen. Allen waren gekozen tijdens de eerder gehouden verkiezing. De presidente verwelkomde Edith en Margreet hartelijk en wenste hen een goede tijd toe in het bestuur. Ook zijn wij blij dat Jenny beschikbaar is voor een tweede bestuurstermijn en als presidente onze vereniging wil leiden.
Evenals in 2011 is het ons helaas niet gelukt het ontbrekende negende bestuurslid te vinden. Diverse oproepen en zoeken binnen ons netwerk heeft daar tot op dit moment niets aan veranderd. Dat geeft ons wel zorg, zeker met het oog op de toekomst als er opnieuw vacatures ontstaan. Toch geven we de moed niet op. We blijven zoeken naar kandidaten en hopen op tips van afdelingen en leden.

In het najaar, op 8 oktober 2013, werd de ontmoetingsdag gehouden, eveneens in “De Bron” in Amersfoort. Veel dames waren gekomen om elkaar te ontmoeten, te zingen en te luisteren naar de toespraken van de heer Willem den Hertog van Stichting Volharding en de heer Hans Barendrecht van Gevangenenzorg Nederland. Zij spraken over hun werk onder gevangenen en de ondersteuning van gedetineerden en hun families. Het thema voor deze dag was dan ook “Vrij in de gevangenis”. Gods vergevende liefde is er ook voor deze mensen, die vaak geen uitweg meer zien en moeite hebben om terug te keren in de samenleving. De mooie opbrengst van de collecte gaf aan dat we het belangrijk vinden dit werk ook financieel te ondersteunen.
Dankbaar zijn we voor de grote opkomst en de goede sfeer tijdens deze dag.


De afdelingen stellen zelf een jaarverslag op. Toch willen we op deze plaats ook de lokale bijeenkomsten noemen als onderdeel van het geheel van onze vereniging en de besturen danken voor hun inzet. Veel afdelingen plaatsen een overzicht van hun activiteiten op de website. Wij zijn dankbaar dat Gods Woord een plaats heeft in de jaarprogramma’s en zo mag bijdragen aan de toerusting van de leden. Dit jaar bezochten we als landelijk bestuur weer enkele afdelingen. Wij vinden het belangrijk ook op die manier contacten te leggen en te onderhouden. Alle afdelingen ontvingen eind augustus een brief van het landelijk bestuur met informatie en een bemoediging voor het nieuwe seizoen.

Regiobijeenkomsten/open avonden werden gehouden in:
Moerkapelle op woensdag 11 september 2013, spreekster: mevr. Marianne Grandia over “Geven wat je hebt ontvangen” en
Heerenveen op donderdag 12 september 2013, spreekster: mevr. Jannie van Rijn-Boer over “Het leven van Corry ten Boom”.

Voor de afdelingen Noord-Drenthe, Wezep-Hattemerbroek en Assen was 2013 een jubileumjaar. Ze bestonden respectievelijk 30, 55 en 25 jaar en vierden het jubileum met een feestelijke bijeenkomst of een uitstapje met de leden.
Het aantal afdelingen bleef dit jaar constant op 38. Onze vereniging telde per 31 december 2013 2177 leden. Door overlijden en opzeggingen vanwege andere redenen is het aantal leden t.o.v. eind 2012 gedaald met 83.

Ledenwerving blijft dus een belangrijk aandachtspunt! Als bestuur kunnen wij de grote lijnen uitzetten. Maar met elkaar vormen we “De Christenvrouw” en ieder lid heeft hierin een taak en verantwoordelijkheid. Zonder nieuwe leden hebben we geen toekomst! Veel maatschappelijke organisaties zien de belangstelling voor hun activiteiten teruglopen als gevolg van de snel veranderende samenleving. We kunnen allemaal wel redenen noemen waarom met name jongere vrouwen zich niet willen binden. De ledenwerfactie, die in september 2012 startte en doorliep tot in het verslagjaar, heeft helaas niet veel nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Wij blijven echter zoeken naar mogelijkheden om onze vereniging levensvatbaar te houden.

Het propagandamateriaal is uitgebreid met mokjes en kleine schoteltjes voor theezakjes, beide met het logo van de Christenvrouw. Deze artikelen zijn te koop tijdens landelijke dagen of kunnen besteld worden bij de propagandiste.
Ook zijn er kaartjes gemaakt om een gastlidmaatschap cadeau te doen. Een gastlid ontvangt een jaar lang ons blad. Uiteraard hopen we ook op deze manier het werk van onze vereniging breder onder de aandacht te brengen.

Ons blad “de Christenvrouw” verscheen dit jaar weer vier keer. De redactie koos voor de thema’s: “Nieuw leven” (maartnummer), “Een nieuw lied” (juninummer), “Stilte in de storm”(septembernummer) en “Licht en uitzicht” (decembernummer). De rubriek “het ziekenhoekje” kreeg een andere naam en is te vinden onder het kopje “Ter bemoediging”. Er komt heel wat voor kijken om ieder kwartaal een uitgave met informatie en opbouwende artikelen samen te stellen. Een woord van dank aan de redactie is dan ook zeker op zijn plaats. We horen regelmatig dat de leden uitzien naar het blad en de inhoud waarderen. Dat mag een stimulans zijn voor de redactie.

Via de website is het nu ook mogelijk de geluidsopnames van landelijke dagen te beluisteren en foto’s te bekijken. De Kerst- en Paasliturgieën van meerdere jaren zijn te downloaden vanaf de site. De digitale versie van de liturgieën wordt per email toegezonden aan de secretaresses van de afdelingen. Webmaster, Eb van der Vechte, werkt - in overleg met ons bestuur - steeds aan verbeteringen om de site actueel en gebruiksvriendelijk te houden.

Ons adoptiekind Fadner Louis komt vanwege zijn leeftijd niet meer in aanmerking voor ondersteuning via “Woord en Daad”. We hopen dat de hulp en vooral het christelijke onderwijs dat hij de afgelopen jaren kreeg tot zegen mag zijn in zijn verdere leven. Er zijn nog altijd veel kansarme kinderen. Daarom hebben wij besloten de sponsoring voort te zetten. Vanaf dit jaar gaat onze bijdrage voor scholing, voedsel en kleding naar Rithika Dontham (7 jaar), die in het internaat van “Woord en Daad” in India woont. In het blad van september staat een foto en meer informatie over Rithika.

De afdelingen ontvingen in de oktobermap een aanvulling op de sprekerslijst.
Het kost best moeite om in deze tijd goede sprekers en zinvolle onderwerpen te kiezen binnen het beschikbare budget. De sprekerslijst is een vast punt op onze bestuursagenda. We proberen het aanbod steeds uit te breiden, zodat de afdelingen weer nieuwe onderwerpen kunnen kiezen.

Het landelijk bestuur vergaderde in 2013 zes keer in Amersfoort o.l.v. presidente Jenny Korpershoek. Naast de gebruikelijke agendapunten kwam de werving van nieuwe (bestuurs)leden regelmatig aan de orde. De taken die vrijkwamen door het vertrek van bestuursleden konden in goed overleg worden verdeeld. In 2010 is een bijeenkomst georganiseerd voor de afdelingsbesturen om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke problemen. Er bleek te weinig belangstelling voor een volgende bijeenkomst in het seizoen 2013/2014.
Verder bezochten wij:
• Bijeenkomsten en symposia van het Platform Waarden & Normen en Zorg voor Leven.
• Het jaarlijks overleg van het comité Vrouwenbonden met Tweede Kamerleden van de CU en SGP in maart. Voor dit overleg kunnen wij bespreekpunten inbrengen.
• De bondsdagen van andere verenigingen en organisaties.

Voor ons Koninklijk Huis was 2013 een jaar met hoogte- en dieptepunten. Dankbaarheid en grote vreugde op 30 april tijdens de inhuldiging van koning Willem Alexander en enkele maanden later intens verdriet vanwege het overlijden van prins Friso. Wij leven mee met onze Koninklijke familie d.m.v. kaarten en gebed.

Ook dit jaar stuurden wij een brief aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer bij de start van het parlementaire jaar. Onze regering verdient onze steun en ons gebed, in het bijzonder in deze crisistijd, waarin belangrijke en ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Vanuit onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie, bidden wij om wijsheid voor alle politici en leidinggevenden in ons land.
Via het maandelijkse Kamernieuws worden wij geïnformeerd over allerlei overheidsmaatregelen met helaas vaak negatieve gevolgen voor christelijk Nederland. Christenpolitici geven hun visie op bekende en minder bekende zaken. Door middel van een samenvatting in het blad, kunnen ook de leden hier kennis van nemen.

Tenslotte, dank aan de Heere, Die ons kracht gaf om leiding te geven aan de vereniging. Terugblikken en vooruitzien liggen, ook letterlijk, in elkaars verlengde. Als u dit leest is het nieuwe jaar al weer enkele maanden oud. De Heere laat niet los wat Zijn hand begon en daarom bidden wij met Luther:
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Namens het bestuur,
Ike Lips, secretaresse


Even voorstellen