de Christenvrouw - juni 2014

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
Verslag van de ledenvergadering
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

 

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen (Gal.5:25)

 

Zonder Pinksteren zou de Gemeente, zou onze vereniging er niet geweest zijn. De Geest heeft wegen en harten geopend om het Woord ook naar Europa te brengen, opdat ook wij kunnen “leven van de wind”. De Pinkstergeest verbroedert. Verbonden in Christus mogen wij binnen onze interkerkelijke vereniging samen optrekken. Kenmerk van de Heilige Geest is de vrucht van de Geest, dat is o.a. geloof en liefde tot elkaar. Ons gebed is dat die aspecten zichtbaar zijn in ons persoonlijk leven en binnen onze vereniging.

“Wind van de Geest.

breng ons tezaam,

vergader eensgezind,

verenig ons in Jezus’ naam,

die jong en oud verbindt!”

(uit: Mijn tijden zijn in Uw hand/Joke van Sliedregt)

 

Algemene Ledenvergadering 18 maart 2014

De algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 18 maart  in “De Bron” in Amersfoort. In de morgenvergadering sprak mevr. Sigrid Landman over “een leven lang anders” en de verschillende vormen van autisme. Openhartig vertelde zij over haar ervaringen met deze informatieverwerkingsstoornis, persoonlijk, als moeder en als echtgenote. Haar geloof was en is haar daarbij tot steun. Met goede begeleiding en begrip kun je als autist best ver komen in de samenleving. Maar toch blijft het “een leven lang anders”.

De collecte was voor het “Lindafonds” en Stichting “Vietnam Nederland”. Deze organisaties waren ook met een stand vertegenwoordigd. Mevr. Hennie Doldersum vertelde ’s middags over haar werk voor Stichting “Vietnam Nederland”. Zij mocht getuigen van Gods hulp en leiding, zowel in haar eigen leven als voor de stichting waar zij zich met de liefde van haar hart voor inzet. Verder werden ’s middags de jaarverslagen goedgekeurd.

Tijdens de rondvraag kwam naar voren dat het geluid in de kerk niet optimaal is. Sommige dames hadden moeite om de toespraak ’s morgens te volgen.

Na afloop hebben we deze opmerking besproken met de koster en ook tijdens de evaluatie op de laatste bestuursvergadering. Volgens de koster ontstaat het probleem als men te vlug of niet goed in de microfoon spreekt. Wij zullen sprekers daar in het vervolg op wijzen en aan het begin van een lezing nogmaals nadrukkelijk vragen of men verstaanbaar is. Misschien kunnen degenen die het niet goed konden horen, de volgende keer eens op een andere plaats gaan zitten. Wij blijven alert en hopen dat het in oktober beter gaat, want het zou heel jammer zijn als dames om die reden niet (meer) naar landelijke dagen komen.

We zijn altijd weer dankbaar als de dag goed mocht verlopen en we terug kunnen zien op goede toespraken, mooie muziek en aansprekende liederen.

 

Bestuur                      

Tijdens de algemene ledenvergadering was er geen bestuurswisseling/verkiezing, omdat er geen dames aftredend waren of herkiesbaar voor een tweede termijn. We gaan dus in dezelfde samenstelling verder. Voor volgend jaar zijn we wel op zoek naar een nieuw bestuurslid en ook nog steeds naar een kandidaat voor de lege plaats die al eerder ontstond.

 

Ontmoetingsdag 14 oktober 2014

In het vorige blad hebben wij de datum en spreekster voor de Ontmoetingsdag al genoemd. Nu is ook het thema bekend. Marianne Grandia zal spreken over  “de kracht en macht van woorden”. Woorden kunnen tot zegen zijn, maar ook tot vloek. “Weet wat je zegt” is dan ook het thema voor deze dag. Marianne Grandia schrijft christelijke boeken en is oprichtster en voorzitter van Stichting Selah, die als doel heeft Gods liefde door te geven aan vrouwen die steun, troost en bemoediging nodig hebben. Linette Trapman laat ’s middags haar schilderijenserie zien, die gebaseerd is op het christelijke geloof. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 

De aankondiging van landelijke dagen vindt u voortaan op de achterkant van het blad.

 

Jaarprogramma’s nieuwe seizoen

U mag het jaarprogramma voor het nieuwe seizoen al doorgeven aan de webmaster. De bijeenkomsten van uw afdeling komen dan begin september op de website.

 

Bestuur heeft bezocht of hoopt te bezoeken:

-          Overleg van het Comité Vrouwenbonden op Geref. Grondslag op 7 maart 2014 met vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van SGP en ChristenUnie. Tijdens dit overleg worden allerlei actuele onderwerpen besproken.  

-          De Bondsdag van de vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 8 april 2014. Ds. M. Karens hield een lezing over “Laat af, en weet” n.a.v. Ps. 46.     

 ‘s Middags was er een samenspraak, afgewisseld met samenzang uit de psalmberijming van Revius.

-          De Bondsdag van de Chr. Ger. Vrouwenverenigingen op 15 mei 2014 in Sliedrecht. Ds. A.Th. van Olst sprak over “Eind goed, alles goed?!” (David als koning).                                    

-          De studiedag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond op 15 mei 2014 in Groningen. Thema: “Vrouwen in de bijbel, vrouwen nu”. Sprekers: dr. Myriam Klinker-De Klerck en ds. Ernst Leeftink.

                             

Afdelingen

Voor de afdeling Genemuiden was dit helaas het laatste seizoen. Bestuur en leden moesten tot opheffing besluiten, omdat bestuursvacatures al enkele jaren niet opgevuld konden worden. Jammer dat om die reden een vereniging met meer dan 50 leden moet stoppen.

Wij danken iedereen die zich voor de afdeling heeft ingezet en wensen allen Gods zegen toe.

 

Regiobijeenkomsten

De afdeling Moerkapelle organiseert een themamorgen op D.V. woensdag 10 september 2014. Mevrouw Heleen Quist-van Rossum zal spreken over “Bitter of beter”.

Koffie en thee vanaf 9.00 uur. Aanvang 9.30 uur

Dorpshuis "Op Moer", Raadhuisstraat 40, 2751 AW  Moerkapelle

 

Sprekerslijst

Aanbevelingen voor de sprekerslijst zijn altijd welkom en kunt u doorgeven aan Edith Stam.

De volgende personen zijn toevoegd aan de sprekerslijst:

-          Dhr. E. Smits, Wilhelminastraat 32, 2411 CZ Bodegraven, tel. 0172-611276

email: egsmits@wxs.nl

Onderwerpen:

Leidse fijnschilders

Duits expressionisme voor de Eerste Wereldoorlog

Gouden Eeuw in perspectief

Frans impressionisme rond Manet en Monet

Oranje op de Dam.

-          Dhr. B. de Blouw, Arendshorst 151, 3815 VM Amersfoort, tel. 033-2587398, email:  info@heartworkcoaching.nl

Onderwerpen:

Hoe gaan we om met gescheiden christenen?

Ik heb er soms ZO GENOEG van!

Ieder kind een eigen aanpak.

En diverse andere onderwerpen op aanvraag.

 

Tenslotte……….

Het seizoen 2013-2014 is weer voorbij. De komende maanden zijn er geen verenigingsactiviteiten en mogen we genieten van een rustperiode. We hopen dat u terug mag zien op een goed seizoen en wensen iedereen een fijne zomer toe.

 

 

Namens het bestuur,

Ike Lips, secr.                                     

 

 

 

Verslag van de ledenvergadering

Verslag ledenvergadering 18 maart 2014

De presidente, Jenny Korpershoek wenst ons een goede morgen en opent de vergadering waarna we beginnen met het samen zingen van enkele coupletten van Psalm 139.

Hierna heet Jenny allen welkom, in het bijzonder de gasten en de spreeksters, mevr. S. Landman en mevr. H. Doldersum. Ook mevr. W. van Roekel wordt welkom geheten. Zij heeft informatie over het ’Linda Fonds’, dat geld inzamelt voor wezen, gehandicapten en ouderen in Oekraïne. Tenslotte wordt Marieke Koppejan, onze pianiste, welkom geheten. Hierna gaat Jenny voor in gebed.

Het thema van deze dag is “Een leven lang anders”. De meditatie van Jenny gaat over twee mensen uit de Bijbel, die een leven lang anders waren. We lezen een paar verzen uit Genesis 50 en 49. In de familie van Jozef komt jaloezie en bedrog voor. Jenny  geeft enkele voorbeelden uit het leven van Abraham, Izaäk en Jacob.

Jozef, de zoon van Jacob, wordt door zijn vader voorgetrokken. Zijn broers worden jaloers op Jozef, nadat hij zijn dromen heeft verteld. Zij verzinnen een list en verkopen Jozef, maar vertellen zijn vader dat hij vermoord is. Jozef komt in Egypte, hij is niet verbitterd, wel verdrietig. Zijn vriendelijkheid en de positieve sfeer die hij verspreidt maken dat hij een betere positie krijgt. Pas twintig jaar later komt Jacob erachter dat zijn zoon nog leeft. Jozef, die door bedrog en jaloezie in Egypte is beland, brengt een keer in de verhoudingen met de broers door hen te vergeven en hen met zich te verzoenen. Zo zien we Jezus ook als Zoon des mensen, die een leven lang anders was. God was met Jozef (Gen. 39 : 21) en met Jezus (Luk. 2 : 52) en de mensen zagen dat zij gezegend waren. Beide geliefd door de Vader, beide gekroond met glorie. Een leven lang anders, veranderingen brengend in verhoudingen, tot zegen voor de ander.

Hierna zingen we het lied “God is tegenwoordig” uit het Nieuwe Liedboek en krijgt mevr. Sigrid Landman het woord.

 

Het thema  “Een leven lang anders” geldt zeker voor mensen met autisme. Wat als je de ander niet begrijpt? De informatieverwerking bij autistische mensen is anders. Het verwoorden van dat wat je wilt zeggen, gaat langzamer. Er zijn verschillende types van autisme, waaronder het syndroom  van Asperger dat de spreekster zelf heeft. Haar man en dochter hebben de klassieke vorm van autisme.

Zijzelf kon zich vroeger goed aanpassen, waardoor ze betrekkelijk goed kon meekomen op de lagere school en op de Havo. Daarna wilde ze de opleiding tot verpleegkundige gaan volgen, maar dat is niet gelukt. Later is ze in de huishouding gaan werken, met name bij ouderen. Na de geboorte van haar dochter gaat het niet goed met Sigrid. Zij weet niet hoe je om moet gaan met een baby, die nog niets kan zeggen. Ze beschrijft die situatie als volgt: ‘een blinde man helpt met stoelen verplaatsen, maar de omgeving weet niet dat hij blind is’. In die periode wordt Sigrid opgenomen. Daar hoort ze dat ze aan een angststoornis lijdt. Na negen maanden gaat haar dochter praten en dan kan Sigrid begrijpen wat ze bedoelt, waardoor de verzorging veel beter gaat.

Op het kinderdagverblijf zien de leidsters, dat haar dochter anders op hen reageert dan andere kinderen. Er is geen wederkerigheid. Na onderzoek wordt de diagnose gesteld: autisme. Dochter Kim moet naar het speciaal onderwijs. Structuur is erg belangrijk voor mensen met autisme; dat betekent ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ tot in de kleinste bijzonderheden.

Mevr. Landman is na deze periode gaan schrijven en lezingen gaan geven.

Vooral voor mensen, die dezelfde ervaringen hebben als zij, bijvoorbeeld met het verzorgen van een kindje.

 

Hierna zingen we staande ”Zie ik sterren aan de hemel staan”. De collecte voor de stichting ‘Vietnam-Nederland’ en het ‘Linda Fonds’ wordt gehouden tijdens het pianospel van Marieke Koppejan. We kunnen er nog even langer van genieten, want ze speelt een prachtige ‘toegift’.

Hierna krijgt Sigrid Landman de gelegenheid tot het beantwoorden van enkele vragen die zij in de pauze kreeg aangereikt, waarna Jenny haar bedankt voor de waardevolle dingen die we hebben gehoord en haar bloemen en een enveloppe aanbiedt. 

 

De collecte heeft € 505,- opgebracht. Het bedrag wordt verdeeld tussen de Stichting ‘Vietnam Nederland’ en het ‘Linda Fonds’. Op de propagandatafel liggen folders van AutiPlan, die gaan over het maken van een dag planning, speciaal voor mensen met autisme. Zie hun site www.autiplan.nl.

Na deze mededelingen sluit Edith Stam de ochtend af met dankgebed en vraagt een zegen voor het eten.

 

In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en de verschillende stands te bezichtigen en mogelijk iets te kopen. Er is vooral veel belangstellig voor de stand van stichting ‘Vietnam-Nederland’. Zij verkopen sjaals, kettingen en allerlei kleine dingen. Ook voor de boeken van mevr. Landman is veel  belangstelling, mede omdat zij deze signeert.

 

Na de pauze zingen we ”Ere zij aan God de Vader” en opent Edith Stam de middagvergadering met enkele verzen uit psalm 139 en een stukje uit een dagboek voor vrouwen, waarin een oproep staat om jezelf te zien als een kunstwerk van God en dat je daardoor waardevol bent, omdat Hij ons geschapen heeft. Hierna volgt een gebed. We zingen staande ons verenigingslied en dan geeft Jenny het woord aan Ike Lips voor het jaarverslag. Men vindt het een goed geschreven en uitgebreid verslag en er zijn dan ook geen vragen of opmerkingen. 

Hierna is het financieel verslag aan de beurt en legt Edith Stam het overzicht uit. We komen iets tekort op de begroting, maar dat kan de verenigingskas wel hebben. Ike en Edith worden hartelijk bedankt voor het vele werk.  De kascontrolecommissie is vol lof. 

 

Hierna krijgt mevr. Hennie Doldersum het woord. Zij houdt een lezing over de Stichting ‘Vietnam-Nederland’. Hennie wilde altijd een knechtje van de Heer zijn en was als kind al bezig met het verzamelen van oud papier voor de zending.

Ze wilde kraamverzorgster worden, maar ze trouwde en kreeg vijf kinderen. Toen ze veertig jaar was zijn haar man en zij gescheiden en dat betekende een breuklijn in haar leven. Midden in haar ellende ging ze reizen voor Open Doors en toen werd haar hart geraakt door de vervolgde christenen in Vietnam. Ze heeft de gave van bemoedigen en wil graag mensen omhelzen en hen zegenen. Twee jaar geleden is de hulp die ze gaf aan de mensen in Vietnam onder gebracht in een stichting. Hennie heeft geen financiële buffer, maar ervaart de goedheid van God – ook in dit opzicht -  iedere dag, Hij voorziet in alles.  Ze roept ons op om klein te blijven en alle eer aan God te geven en van Hem afhankelijk te willen zijn. Jenny bedankt haar hartelijk en ook Hennie krijgt een bos bloemen en een enveloppe.

Ook Marieke Koppejan en Alie Prins, onze fotografe, worden bedankt. Zij krijgen ieder een mooi bloemstukje.

Tijdens de rondvraag komt er een vraag uit de zaal om een collecte te houden voor de onkosten van deze dag. Het landelijk bestuur vindt het fijn om de leden deze dag aan te bieden. Mocht een collecte over een aantal jaren nodig zijn, dan doen we dat wel.

Hierna een vraag over het geluid: de sprekers zijn moeilijk te verstaan, doordat er een nagalm is. Het bestuur zal de sprekers er nog meer op attenderen om langzaam en duidelijk te spreken.

De presidente sluit de dag met dankgebed en wenst ons een goede reis naar huis.

Tot slot zingen wij ”Kroon Hem met gouden kroon”.

 

                   Margreet van Oostrum