de Christenvrouw - december 2014

uitgave september

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

 

“Kostbare tijd”

 

“Tijd is kostbaar” is de titel van een boekje dat de bekende Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards (1703-1758) schreef. Hij schrijft o.a.:

“Uw tijd is zo kostbaar. God heeft aan u dat kostbare talent toevertrouwd.

U hebt een eeuwigheid voor u. Toen God u schiep en u een redelijke (verstandige) ziel gaf,  heeft Hij u voor een eeuwigheid gemaakt. Hij gaf u hier de tijd om u voor te bereiden op de eeuwigheid en uw eeuwige toekomst hangt af van het gebruik van uw tijd”

De adventstijd is een periode van verwachten en uitzien naar het moment waarop wij een kostbaar moment in de tijd gedenken: de komst van Gods Zoon naar deze aarde om voor ons die eeuwige toekomst mogelijk te maken.  

 

 

Ontmoetingsdag 14 oktober 2014 

Dankbaar kijken wij terug op de ontmoetingsdag van 14 oktober jl. in Amersfoort. Wat is het waardevol om met zoveel dames te zingen tot eer van God, te luisteren naar Zijn woord en andere christenvrouwen te ontmoeten. Wij hopen dat de bijdragen van Marianne Grandia en Linette Trapman u mochten bemoedigen en tot zegen zullen zijn. Veel om over na te denken (in de letterlijke zin van het woord).

Wij zijn ook dankbaar voor de mooie opbrengst van de collecte voor ‘African Hands’.

Een uitgebreid verslag met foto’s van deze dag vindt u elders in dit nummer.

Wilt u de lezingen nog eens beluisteren of was u niet in gelegenheid om naar de ontmoetingsdag te komen? De toespraken zijn ook te beluisteren via de website (button audio).

 

Oktobermap

-       Als het goed is, hebben alle afdelingen een nieuwe inhoud voor de oktobermap ontvangen. Aan de besturen die niet aanwezig waren is een setje per post toegestuurd. Wilt u controleren of uw gegevens in het adressenboekje van de afdelingen correct zijn? Anders, graag een reactie naar het secretariaat.

-       De Kerstliturgie 2014 staat ook op de website en is eind oktober per email toegezonden aan de secretaresses van de afdelingen.

 

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2015 

Voor de algemene ledenvergadering van D.V. 17 maart 2015 is de heer Ben Hobrink uitgenodigd om voor ons te spreken. Hij schreef het boek “Moderne wetenschap in de Bijbel”, waarin hij thema’s als voeding, gezondheid en hygiëne in Bijbels perspectief plaatst. Van veel Bijbelse geboden en verboden (b.v. de Joodse spijswetten) is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat deze goed zijn.

 ‘s Middags staat de jaarvergadering met o.a. de bestuursverkiezing op het programma en vertelt de heer Kaptein uit Urk over knipkunst.

                            

Jubileum

Bestuur en leden van de afdeling Nunspeet stonden op 9 oktober j.l. stil bij het 50-jarig bestaan. Een afvaardiging van ons bestuur was aanwezig bij de jubileumviering. Dankbaar werd teruggekeken op de jaren waarin het verenigingswerk voortgang mocht hebben. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij de afdeling Nunspeet met deze mijlpaal en wensen hen als vereniging nog vele goede en gezegende jaren toe. 

 

Regiobijeenkomst

Dit najaar heeft de afdeling Heerenveen een regiobijeenkomst gepland, die bij het verschijnen van dit nummer al gehouden is.

Spreekster was mevr. Thea Westerbeek, hoofdredactrice van magazine “Elisabeth” over “Onbezorgd leven”. Fijn, dat er afdelingen zijn die ook anderen bij hun activiteiten betrekken.

 

Jaarprogramma’s op de website

Eind oktober staat de teller van het aantal jaarprogramma’s op de website op 23. Er zijn 37 afdelingen, dus we missen er nog 17! U kunt het programma rechtstreeks doorgeven aan de webmaster of via het secretariaat (bij voorkeur per email).

 

 Bestuur heeft bezocht:

-          de Bondsdag van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. op donderdag 25 september 2014 met lezingen van Prof.Dr. J.Hoek en ds. A.Baas, thema: “Het Verbond, Gods uitgestoken hand”.

-          de Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen op 2 oktober 2014 met bijdragen van Ds. P.C.Hoek en ds. G.Kater over “De Tien Geboden”

-          de Bondsdag van de Chr. Ger. Mannenverenigingen op 11 oktober 2014 met een lezing van Ds. G.R. Procee over “Schuldbesef, schuldbelijdenis en schuldvergeving bij God en de naaste".

-          Congres Platform Waarden en Normen op 31 oktober 2014 in De Meern over “De Waarde(n) van de Rechtsstaat; Ruimte voor mensen.

 

Sprekerslijst                                                                                            

Mevr. Sigrid Landman is verhuisd. Haar nieuwe gegevens zijn:

Sigrid Landman. 

Passestraat 34,

8081 VK  Elburg.

Tel: , Mobiel: 06 –  bij bestuur bekend

 

Tenslotte……….

Het jaar 2014 is bijna voorbij. ‘De tijd vliegt’ is een veelgehoorde uitspraak. Maar zou het niet zo zijn, dat wij door de tijd vliegen, omdat het hier en nu al onze tijd opeist. Mozes spreekt daar ook van in Ps.90: “Wij brengen onze jaren door als een gedachte”. We ervaren hoe schaars tijd is en tegelijkertijd verspillen we heel veel tijd. Het wereldgebeuren vroeg het afgelopen jaar veel van onze aandacht en misschien was het voor u persoonlijk ook wel een bewogen, druk  jaar. Maar alles wat ons hier zo bezig kan houden, mag niet ten koste gaan van onze tijd met God. Daarom bidden wij met Mozes:

“Leer ons alzo onze dagen tellen,

Dat wij een wijs hart bekomen”.

Wij wensen u allen een gezegend Kerstfeest, een goede jaarwisseling en Gods zegen voor het jaar 2015.

 

                                                                                             

                                                                                                          Namens het bestuur,

Ike Lips, secr.