de Christenvrouw - maart 2013

Ons Contactblad maart 2013

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2012
Van de Penningmeester
Even voorstellen?
Edith Stam en Margreet van Oostrum
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester

Cijfers 2012

 

 

Jaarverslag 2012

"Van U zijn alle dingen,
van U, o God alleen,
van U de zegeningen,
o, hoorder der gebeên!
Uw liefd’ en trouw omringen
mijn wankelende schreên,
en wat w’ ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen!”

Opnieuw mogen wij als vereniging “De Christenvrouw” een jaar bijschrijven in ons bestaan.
We danken de Heere voor Zijn trouwe zorg en voor het feit dat wij zowel landelijk als plaatselijk onze bijeenkomsten in alle rust konden houden. Wat een voorrecht om zo bezig te mogen zijn met Gods Woord!
In een terugblik zien we de zegeningen die we mochten ontvangen, maar ook onze fouten en tekortkomingen. Het bepaalt ons erbij dat we in alles afhankelijk zijn van Gods liefde en trouw. Met de belijdenis uit Lied 394 in gedachten kijken we in dit verslag terug op de gebeurtenissen in 2012 en leggen wij als bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 13 maart 2012. In verband met een verbouwing van de “De Open Hof” kwamen we deze keer samen in de “Opstandingskerk” aan het Euterpeplein in Amersfoort. Het thema voor deze dag was “Altijd feest?!” Mevrouw Jetty Nijveldt hield een lezing over het thema n.a.v. de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Vul je levensvat met water uit de levensbron Christus en deel daar met blijdschap van uit, zo hield Jetty ons voor. De collecte was bestemd voor stichting “Vietnam Nederland”, die in de pauze mooie shawls verkocht.

Zoals gebruikelijk kwamen ’s middags de huishoudelijke zaken aan de orde. De presidente bracht de grondslag en doelstelling van de vereniging onder de aandacht, waarna we het verenigingslied zongen. Na goedkeuring van de jaarstukken was er ruime aandacht voor de wisselingen binnen bestuur en redactie. We namen afscheid van de bestuursleden Janny Broere, Miep Houtman en Lenie de Jong. De presidente bedankte deze dames hartelijk voor hun jarenlange inzet en memoreerde wat zij met Gods hulp voor onze vereniging mochten betekenen. Daarna werden drie nieuwe bestuursleden voorgesteld, die tijdens de eerder gehouden bestuursverkiezing waren gekozen. De presidente verwelkomde Maartje Bac, Gerda van Leeuwen en Aagje Lingen in het bestuur en wenste hen een goede tijd toe. Hoewel wij dankbaar zijn dat drie vacatures konden worden vervuld, blijft er nog altijd één open plaats aan de bestuurstafel. Coby den Hertog en Ike Lips werden herkozen voor een tweede bestuurstermijn.
Hierna namen we afscheid van de redactieleden Map Slingerland en Ineke Vroegindeweij. Onze vereniging heeft jarenlang mogen profiteren van de talenten en gaven van beide dames, eerst binnen het bestuur en de laatste jaren als redactielid. Het benaderen van scribenten en de correctie van de kopij waren bij hen in goede handen met als resultaat een keurig verzorgd blad. Hun taken zijn overgenomen door Ineke Brugmans en Anne Remmers, beide uit Moerkapelle. In ons slotlied “’k Wil U, o God, mijn dank betalen” brachten we de Heere onze dank voor deze dag.

Op 9 oktober 2012 hielden we onze ontmoetingsdag in het vernieuwde gebouw “De Bron” rond het thema “Vrees niet, God heeft alles onder controle”. Het werd een internationale dag met gasten uit binnen- en buitenland. ’s Morgens spraken Ds. J.P. Ouwehand (directeur van de GZB) en bisschop Poggo, die op uitnodiging van de GZB in Nederland was. Ds. Ouwehand hield n.a.v. Psalm 91 een inleiding over Gods bescherming. Bisschop Poggo vertelde over de problemen in zijn land Zuid-Soedan en de rol van vrouwen tijdens de burgeroorlog.
Stichting Friedensstimme nam ons ’s middags mee naar Kamtsjatka in noordoost Rusland. Zendeling Mantsoerov en zijn vrouw Elena vertelden m.b.v. een tolk over hun werk in dit barre gebied. Zij proberen mensen in contact te brengen met het evangelie. Het echtpaar zong enkele mooie liederen. De verbondenheid in Christus was merkbaar deze dag.
De collectie voor Friedensstimme bracht het mooie bedrag van € 900,-- op.
Onder de indruk van wat we gezien en gehoord hadden werd de dag toepasselijk afgesloten met het lied “ Ik wil jou van harte dienen”.

Propagandamateriaal werd verkocht tijdens landelijke dagen en besteld door enkele afdelingen als cadeau bij jubilea e.d. We zijn bezig met de aanschaf van nieuwe artikelen.
Op uitnodiging van vakantiepark “de Betteld” in Zelhem stonden we in augustus op de braderie om het werk van onze vereniging onder de aandacht te brengen. Wij doen dat d.m.v. gesprekken en het uitdelen van folders, bladen en ballonnen.

Ook de afdelingen hielden hun bijeenkomsten. Als landelijk bestuur gingen we dit jaar weer op bezoek bij een aantal afdelingen. We werden steeds hartelijk ontvangen en mochten fijne ochtenden en avonden meemaken.
Regiobijeenkomsten werden gehouden in:
- Stadskanaal op 14 maart. Ds. Leuvenink sprak over “Hij leeft”
- De Ronde Venen op 19 april. Anneke Kaai toonde haar serie “Vrouwenportretten uit de Bijbel”
- Moerkapelle op 4 september. Mevr. W. Both-Stier sprak over “Sta eens even stil”
Ook mochten enkele afdelingen een jubileum gedenken:
- ’t Harde (30 jaar), Moerkapelle (60 jaar) en Lunteren (55 jaar).
De afdelingen Emmen en Hoogeveen verkochten artikelen tijdens de algemene ledenvergadering en de ontmoetingsdag. Een goed initiatief om de verenigingskas aan te vullen.
Helaas ontvingen wij ook dit jaar weer enkele keren bericht over de opheffing van afdelingen. Wij namen per 1 september afscheid van de afdeling Nieuwegein en per 31 december van de afdelingen Opmeer/Spanbroek en Woubrugge. Bestuursproblemen en terugloop van het aantal leden waren de reden om tot opheffing over te gaan.
Daarmee komt het aantal afdelingen per 31 december 2012 op 38. Onze vereniging telde per die datum 2260 leden. Door opheffing van afdelingen, overlijden en opzeggingen o.a. wegens ouderdom is het aantal leden t.o.v. eind 2011 gedaald met 119.

Ledenwerving is – zo blijkt uit deze cijfers – een belangrijk speerpunt. Daarom zijn wij na de zomervakantie een actie gestart om met behulp van de afdelingen nieuwe leden te werven, waarbij wij ons met name richten op jonge vrouwen. Ieder lid ontving twee kaartjes met de tekst: “De Christenvrouw, ook iets voor jou?”. Daarmee kon een vriendin, buurvrouw of zus uitgenodigd worden voor een bijeenkomst van “de Christenvrouw”. Aan het eind van het seizoen zullen we de actie evalueren en de balans opmaken.

De mogelijkheid om online aan- en af te melden als lid werd dit jaar toegevoegd aan de website. Een service die wij (aspirant)leden in dit digitale tijdperk graag bieden. De mutaties komen bij de ledenadministratie binnen en kunnen snel verwerkt worden..

De bijna volledig nieuwe redactie ging enthousiast aan de slag om ook dit jaar ons blad “de Christenvrouw” samen te stellen en is daar o.i. goed in geslaagd. Er verschenen vier mooie uitgaven met als thema’s: “Gods leiding in ons leven”, “Alles is geld, maar geld is niet alles!”, “Waar zit mijn filter” en “Uw Koning is nabij”. Ineke Brugmans uit Moerkapelle is begin 2012 gestart met het redactiewerk. Aagje Lingen volgde Miep Houtman op als contactpersoon namens het bestuur. Een verenigingsblad is de verbindende schakel tussen de leden, waardoor we contact houden, elkaar bemoedigen en informatie uitwisselen.

Op de website is veel informatie over onze vereniging te vinden. Kerst- en Paasliturgieën, boekrecensies, jaarprogramma’s van afdelingen en bijdragen uit ons blad kunnen bekeken worden. Onze webmaster, Eb van de Vechte heeft de site uitgebreid met gedichten en foto’s.

Eind april ontvingen ons oud-bestuurslid Miep Houtman en onze webmaster Eb van der Vechte een Koninklijke Onderscheiding als blijk van waardering voor hun maatschappelijke verdiensten. Hun inzet voor onze vereniging droeg bij aan de toekenning van deze onderscheiding.

Informatie over ons adoptiekind Fadner Louis vindt u elders in dit blad.

De afdelingen ontvingen in de oktobermap een nieuwe sprekerslijst.
Met deze actuele gegevens kunnen de afdelingen weer (nieuwe) onderwerpen kiezen om een opbouwend jaarprogramma samen te stellen.

Het landelijk bestuur vergaderde in 2012 zeven keer in Amersfoort o.l.v. presidente Jenny Korpershoek. Naast de gebruikelijke agendapunten en de ledenwerving hielden wij ons intensief bezig met de werving van nieuwe bestuursleden. Diverse afdelingen zijn benaderd met de vraag of zij ons namen van mogelijke kandidaten door konden geven. Omdat de noordelijke provincies niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd, hebben wij een aantal individuele leden uit deze provincies gepolst over een mogelijk bestuurslidmaatschap. Bij het afsluiten van het jaar zijn er nog geen concrete resultaten te melden.
Verder bezochten wij:
• Bijeenkomsten en symposia van het Platform Waarden & Normen en Zorg voor Leven.
• Het jaarlijks overleg van het comité Vrouwenbonden met Tweede Kamerleden van de CU en SGP.
• De bondsdagen van andere verenigingen en organisaties.

Voor de leden van ons Koninklijk Huis was 2012 een bijzonder moeilijk en zwaar jaar. Er was en is veel verdriet en zorg om Z.K.H. prins Friso. Wij leven mee met onze Koninklijke familie d.m.v. kaarten en bidden om kracht en Gods ondersteuning voor onze koningin en haar gezin.

Enkele dagen na de verkiezingen in september stuurden wij een brief aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer ter bemoediging. Enkele fracties spraken hun waardering uit voor onze betrokkenheid. De regering staat voor ingrijpende keuzes. Laten we daarom steeds bidden om de leiding van Gods Geest.

Tenslotte, dank aan de Heere, Die ons de kracht gaf om dit werk te doen. Wij sluiten af met de bede dat de Heere ons ook dit jaar met Zijn liefde en trouw zal omringen.Namens het bestuur,
Ike Lips, secretaresse

Even voorstellen

Edit Stam


Edith van Oostrum