de Christenvrouw - juni 2013

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
Verslag van de ledenvergadering
 
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

 

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,

Zing, aarde, zing dien God ter ere!

Looft ’s Heeren naam met hart en mond,

Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond!

Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre! (Ps. 96:1)

 

“Nieuw leven” was het thema van het vorige nummer. Met Pasen zongen we: “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan”. Omdat de dood is overwonnen zingen wij nu – geleid door Gods Pinkstergeest – “een nieuw lied”. Zoals de thema’s op elkaar aansluiten, zo vloeien ook Pasen en Pinksteren in elkaar over en mogen we de Heere de lof en eer brengen voor Zijn onuitsprekelijke liefde voor zondige mensen.                      

 

Algemene ledenvergadering 12 maart 2013

Op 12 maart j.l. hielden we onze algemene ledenvergadering in “De Bron” in Amersfoort.

In de morgenvergadering nodigde ds. Arenda Haasnoot uit Rijnsburg ons uit na te denken over de plaats die God ons geeft in het dagelijks leven. Welk doel heeft Hij met mij voor ogen? Zij werkte het thema “Neem je plaats in” verder uit in een aantal praktische handreikingen om te komen tot dat doel. Uitgangspunt was het boekje dat Arenda Haasnoot onder deze titel schreef.

Er werd gecollecteerd voor de stichting ‘Food For All’, die zich inzet voor de bedelaars in Ethiopië. Mevr. Treurniet, die ‘s middags vertelde over het werk van de stichting, was dankbaar voor het bedrag van de collecte (€ 399,--) en de opbrengst van de verkoop in de stand. In de pauze werd een bestuursverkiezing gehouden en ’s middags stonden het huishoudelijke gedeelte met de jaarverslagen en de bestuurswisseling centraal. Een volledig verslag van de ledenvergadering vindt u elders in dit blad. Het was goed elkaar als christenvrouwen te ontmoeten, te zingen tot eer van God en na te denken over onderwerpen die er echt toe doen in ons leven.

 

Bestuurswisseling                      

Tijdens de algemene ledenvergadering namen we afscheid van twee gewaardeerde bestuursleden. Daarmee kwam er een einde aan de bestuursperiode van Adeline Stam  en Corrie Kraaijveld. De presidente, Jenny Korpershoek, bedankte Adeline en Corrie, die zich ieder op hun eigen wijze hebben ingezet voor de Christenvrouw, heel hartelijk. Als dank bood Jenny cadeaus en bloemen aan. De verenigingsgelden waren 6 jaar lang in goede handen bij Adeline. Als penningmeester bewaakte zij de inkomsten en uitgaven en stelde zij jaarlijks het financieel overzicht  en de begroting op. De dames die vanaf 2007 de kascommissie vormden, konden steeds melden dat de financiën keurig op orde waren. Het laatste jaar was Adeline ook vice-presidente en hield zij de sprekerslijst bij. Corrie verzorgde het propagandamateriaal, correspondeerde met Woord en Daad over ons adoptiekind en maakte als tweede secretaresse prettig leesbare verslagen van de landelijke dagen. Ook Corrie heeft zich steeds met de liefde van haar hart ingezet voor onze vereniging. Als je zes jaar met elkaar samenwerkt, ontstaat er een band. We zullen Adeline en Corrie dan ook missen, maar zien terug op een goede tijd met elkaar. Gelukkig konden we een bestuursverkiezing houden en nieuwe dames in het bestuur verwelkomen. Edith Stam uit Wilnis en Margreet van Oostrum uit Nieuwegein nemen de open plaatsen in. Edith wordt de nieuwe penningmeester. De naam klinkt vertrouwd! De andere taken worden verdeeld in de eerstvolgende bestuursvergadering. Jenny Korpershoek werd gekozen voor een tweede bestuurstermijn. We zijn dankbaar dat het bestuurswerk door kan gaan en wensen Jenny, Margreet en Edith een goede tijd toe.                                                                                                                          

 

Ontmoetingsdag 8 oktober 2013

De heer Willem den Hertog en ‘Gevangenzorg Nederland’ hebben hun medewerking toegezegd aan de ontmoetingsdag. De heer den Hertog was jarenlang een succesvol zakenman (Hertog IJs) en zet zich nu met vrijwilligers van de stichting “Volharding” in om gevangenen in contact te brengen met het evangelie. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

 

Programma’s nieuwe seizoen

Als afdelingsbestuur heeft u ongetwijfeld al weer afspraken gemaakt voor volgend jaar. U kunt het jaarprogramma voor het nieuwe seizoen al doorgeven aan de webmaster of (als het niet lukt) aan het secretariaat. De activiteiten van uw afdeling komen dan begin september op de website.

 

Website

De laatste tijd is er het een en ander gewijzigd en toegevoegd aan de website. De welkomstpagina gaat automatisch over in het laatste nieuws en de agenda als u steeds even wacht. Eerder meldden we al dat er meer foto’s en gedichten op de site komen en dat er rechts op de site nieuwe keuzeknoppen staan. Onder de knop foto/audio kunt u nu ook het volledige programma van landelijke dagen terugluisteren en de foto’s bekijken. We nodigen u uit de site eens te bezoeken. Het is de moeite waard.  Dank aan onze webmaster, Eb v.d. Vechte, die ons hierin adviseert en de website actueel houdt.

 

Propaganda

Het propagandamateriaal is  uitgebreid met mokjes en kleine schoteltjes voor theezakjes, beide met het logo van de Christenvrouw. U kunt deze artikelen kopen tijdens landelijke dagen of bij ons bestellen.

 

Bestuur heeft bezocht of hoopt te bezoeken:

-          Overleg van het Comité Vrouwenbonden op Geref. Grondslag en de Bijbelstudiebond op 1 maart 2013 met vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van SGP en ChristenUnie. Tijdens dit overleg kwamen actuele maatschappelijke onderwerpen aan de orde.

-          De Bondsdag van de vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 16 april 2013. Ds. J.M.D. de Heer hield een referaat over: “Het bewaren waard – onze identiteit”. ‘s Middags was er een forumbespreking.     

-          De Bondsdag van de Chr. Ger. Vrouwenverenigingen op 23 april 2013 op Urk, die in het teken van het 65-jarig bestaan stond. Ds. L.A. den Butter sprak over het thema: “Eén Naam is onze hoop!”.

-          De studiedag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond op 23 april 2013 in Zwolle. Deze dag had als thema: Generaties: close of kloof”.

Sprekers:  Ds. Pier Poortinga en Ds. Tonny Nap.

                            

Afdelingen/Regiobijeenkomsten

Op dit moment zijn er geen regiobijeenkomsten bij ons bekend. Wilt u een regiobijeenkomst organiseren? U kunt hiervoor een onkostenvergoeding van € 125,-- aanvragen bij de penningmeesteresse. Geef  tijdig de datum aan ons door, dan zorgen wij voor een aankondiging in het blad.                                                

 

Jubilea

-          De afdeling Noord-Drenthe bestond in februari 30 jaar. Tijdens de uitgaansdag in mei werd bij dit jubileum stilgestaan. 

-          De afdeling Wezep-Hattemerbroek vierde in maart het 55-jarig bestaan (zie elders in dit blad).

Wij feliciteren bestuur en leden ook vanaf deze plaats alsnog met dit jubileum.

Van harte Gods zegen toegewenst. We hopen dat u ook in de toekomst goede bijeenkomsten met elkaar zult hebben.

 

 

Tenslotte……….

De lente is aarzelend begonnen als ik deze mededelingen afsluit. Bij het verschijnen van dit nummer heeft de natuur zich hopelijk hersteld van het koude voorjaar en kunnen we gaan genieten van de zomer. Onze tijden – en dus ook de jaargetijden – zijn in Gods hand!

Velen trekken erop uit om even afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden.

Wij wensen u een fijne zomerperiode toe, ook als u niet met vakantie gaat of kunt gaan.

  

Namens het bestuur,

Ike Lips-Lievaart, secr.                                                      

 

 

 

Verslag van de ledenvergadering

Verslag ledenvergadering 12 maart 2013

 

Het is behoorlijk koud op deze 12e  maart, maar dat heeft velen er niet van weerhouden om te naar onze ledenvergadering te komen. Binnen is het warm en wordt iedereen ontvangen met koffie of thee en wat lekkers.

De presidente, Jenny Korpershoek, heet ons hartelijk welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor Arenda Haasnoot, de spreekster van deze morgen, voor Hans en Frannie Treurniet, die het middagprogramma zullen verzorgen, en voor de pianiste, Marieke Koppejan.

We zingen psalm 93:1 en 4, “De Heer regeert, de hoogste Majesteit”, waarna Jenny ons voorgaat in gebed en een zegen vraagt voor deze dag.

Het thema van de meditatie is “Lijden en gehoorzamen”. Er zijn verschillende vormen van lijden. We lijden allemaal door de gebrokenheid van deze wereld door de zonde, bijvoorbeeld in ziekte, verlies en teleurstelling. Het lijden door vervolging is anders. Dat is opzettelijke vijandschap tegen het christelijk geloof: het lijden om Christus’ wil.

Maar welke vorm van lijden ons ook treft, we mogen het bij Hem brengen en Hij zal in dat lijden bij ons zijn. Zijn lijden was gericht op onze verzoening.

We zingen, “Hij kwam bij ons heel gewoon” waarna Arenda Haasnoot het woord krijgt.

 

Het thema van haar referaat is, ”Neem je plaats in”

Arenda is opgegroeid in Katwijk in een synodaal gereformeerd gezin, waar het voor haar nooit duidelijk is geworden dat ze een persoonlijke relatie met God nodig had. Het lezen van de Bijbel was voor haar van jongs af aan heel belangrijk en ze heeft veel geleerd van oudere mensen, o.a. dat het belangrijk is jouw wil ondergeschikt te maken aan Gods wil. En hoe ga je met (innerlijke) moeilijkheden om? Leg je het bij Hem neer? Want Hij regeert uiteindelijk je leven en kent de oplossingen. In Gethsémané zei Jezus; “Uw wil geschiedde” en daarna nam Hij Zijn plaats in aan het kruis en nam de zonden der wereld op Zich. Arenda wil ons vanuit het laatste hoofdstuk van haar boek: “Neem je plaats in” praktische handreikingen geven om je plaats in de kerk, waar je bent opgegroeid en belijdenis hebt gedaan, in te nemen. Zeker zolang je kunt getuigen van het kruis van Jezus Christus. Vraag Jezus naar Zijn roeping voor jou. Ook al is er geen bijbelse prediking meer in de kerk, blijf altijd bidden, en probeer, bv. door met anderen een alpha cursus te volgen, met elkaar de bijbel weer open te krijgen. Vraag Jezus naar je roeping en bid of Hij de leiding wil nemen. En laat het dan ook aan Hem over. Het is Zijn kerk, niet de onze. Er zijn kerken die enorm groeien en er zijn kerken die leeglopen. Het is opvallend, dat de leegloop minder is op plaatsen waar een bijbelse prediking gebracht wordt

We moeten de Heilige Geest in ons hart vragen om leiding en die zullen we dan zeker krijgen

Want Jezus zegt in Lucas 11:9” Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”. Want welke vader zal zijn kind een slang geven als hij om een vis vraagt of een schorpioen wanneer hij om een ei vraagt? Gebed is ook voorbede en verootmoediging: “Wees ons genadig, ook als wij falen”. En laten we niet vergeten God te danken! Door Hem te loven  en te prijzen worden we boven onszelf uitgetild en daalt de Heilige Geest in ons hart.

Wanneer we met onze moeite en verdriet bij God komen en het bij Hem neerleggen moeten we ook stil worden om naar Hem te kunnen luisteren. Gebed is tweerichting verkeer.

Door bijbellezen leren we hoe God betrokken is bij de mens. Hij is de ‘Ik ben die Ik ben”, Ik ben erbij, ook al zie je Mij niet en al ken je Mij niet’. Mozes, Job en David hebben Hem  zo ontmoet. Gods Woord is voedsel voor ons geestelijk leven en maakt ons weerbaar en het is ook een zoutend zout om bederf tegen te gaan. Zorg voor goede voeding!.

Ds. Stott zei eens: ”Kan het vlees er iets aan doen dat het bederft, als het niet gezouten is”?

Neem je plaats in!

 

Aansluitend zingen we ”O God, als oog en oor ’t aanbidd’lijk wonder”.

 

Tijdens de collecte kunnen er vragen ingediend worden. De collecte is bestemd voor “Food For All”, een organisatie die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. De opbrengst van deze collecte is € 399,00

 

Na het muzikaal intermezzo worden de vragen beantwoord De morgenvergadering wordt door Arenda Haasnoot afgesloten met dankgebed en het vragen van een zegen voor het eten.

 

We hebben ongeveer een uur pauze en dat is altijd een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Er zijn bestuursverkiezingen dus er moet gestemd worden. Ook kunnen enkele stands bezocht worden: Leny de Jong staat er met zelfgemaakte kaarten, de Evangelische boekhandel “Kom en zie” uit Wilnis is aanwezig met een boekentafel, “St.Food For All” verkoopt allerlei mooie artikelen uit Ethiopië  en natuurlijk ook onze eigen propagandatafel met enkele nieuwe artikelen.

 

We beginnen de middagvergadering met het zingen van het lied “Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem” Aagje Lingen opent de vergadering met het lezen  van de geschiedenis van de genezing van een melaatse uit Lukas 5 en het voordragen van een gedicht over een melaatse man.

Dan volgt het huishoudelijk gedeelte. De verslagen van de secretaresse en de penningmeester  hebben in het blad gestaan  en niemand heeft op- of aanmerkingen en Ike en Adeline worden hartelijk bedankt voor het vele werk. De kascontrolecommissie is vol lof.

 

Dan volgt de presentatie van de stichting ”Food For All”, die door Frannie Treurniet wordt verzorgd.

Deze stichting zet zich specifiek in voor de allerarmste vrouwen, de meest kwetsbare groep in Ethiopië.

Hoe kom je ertoe om in dat land te gaan helpen? Op een dag werd aan Hans en Frannie gevraagd om een jongetje van 9 jaar uit Ethiopië in hun gezin als pleegkind op te nemen. Hij was alleen met een reisagent naar Nederland gekomen. Hoe kun je een kind van die leeftijd zomaar weggeven? Hans en Frannie hebben dat lange tijd niet begrepen. In 2002 hebben zij  via een wonderlijke weg, waarin zij de hand van God zien, zijn ouders opgespoord. In 2003 hebben  zij  de ouders van Sami, zo heet hun pleegzoon, opgezocht en daar zoveel armoede gezien, dat  ze beseften daar iets voor te moeten doen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het oprichten van “Food For All”. “Deel je brood met wie hongerlijdt”, staat er in Jesaja 58:7.

Frannie laat een prachtige power point presentatie zien en vertelt over de geschiedenis van het land, de samenwerking met de Presbyteriaanse Kerk van Ethiopië en de verschillende projecten die ze sponsoren, zoals het naaiproject en het kappersproject.

Deze indrukwekkende power point presentatie, waarin we ook zien dat Ethiopië niet alleen droog en dor is maar ook prachtig groen, eindigt met het toepasselijke lied van Rikkert Zuiderveld, “Ik heb de zon zien opgaan over Afrika, en over zijn kinderen”.

 

Adeline neemt de leiding nu even van Jenny over, want niet alleen de nieuwe bestuursleden, Edith Stam en Margeet v. Oostrum zijn gekozen, maar ook de presidente is voor een tweede termijn gekozen. Zij worden alle drie hartelijk door Adeline toegesproken en wij zingen hen staande, het lied “Maak ons tot een stralend licht” toe.

 

Jenny neemt haar plaats weer in om afscheid te nemen van twee bestuursleden: Adeline Stam en Corrie Kraaijveld. Woorden van dank worden uitgesproken, voor al het werk dat zij gedaan hebben in de zes jaar die ze in het bestuur hebben gezeten. En deze woorden gaan gepaard  met cadeaus en bloemen. Zij worden toegezongen met psalm 121 “’k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen”.

 

Na de mededelingen en de rondvraag sluit Jenny de vergadering met gebed en zingen we het lied,”Jezus leeft in eeuwigheid”. 

Geïnspireerd door de lezing van vanmorgen en wat we gezien en gehoord hebben op deze middag, gaan we weer naar huis om daar, in onze eigen omgeving, onze plaats in te nemen.

 

Corrie Kraaijveld