de Christenvrouw - september 2012

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
Van het bestuur
Afdeling Lunteren 55 jaar + Koninklijke onderscheiding
Mevrouw Ellie Ploeg
 
 
 

Van het bestuur

“Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is;
maak mij levend door Uw wegen” (Ps. 119:37)

“Waar zit mijn filter?”
Denk eens eerlijk na over de vraag of ons mediagebruik niet ten koste gaat van stil zijn voor God, bijbelstudie en gericht zijn op Hem. De Heere spreekt door Zijn Woord. Laat die boodschap niet overstemmen door alles wat zo belangrijk lijkt in deze hectische wereld. We vinden in de bijbel geen richtlijnen voor mediagebruik, maar wel hoe wij tot eer van Hem kunnen leven. Een filter heeft een zuiverende functie. Pas het toe op de invulling van uw tijd, die Gods tijd is. Vraag de Heere dagelijks om, door de leiding van Zijn Geest, de goede keuzes te maken.

Nieuw seizoen
Nu de vakanties zo ongeveer voorbij zijn en de scholen weer starten, begint het “gewone” leven weer. Misschien bent u de vakantie al bijna vergeten, omdat de dagelijkse bezigheden u weer volledig in beslag nemen. Toch hopen we dat u hebt kunnen genieten van een fijne rustperiode en dat u nieuwe energie en moed hebt gekregen om de taken weer op te pakken. Zo’n periode kan ook een tijd van bezinning en verwondering over Gods schepping zijn.
We hopen als christenvrouwen het komende seizoen weer richtinggevend bezig te mogen zijn tot eer van God. “Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, zal vrucht
dragen tot in eeuwigheid”.

Bij het nieuwe seizoen
• Als landelijk bestuur plannen we ook dit seizoen weer een aantal afdelingsbezoeken. We zijn dankbaar voor de goede ontmoetingen in het afgelopen jaar en de hartelijke ontvangst op de afdelingen. Fijn dat we ook op die manier contacten kunnen onderhouden met besturen en leden.
• Wilt u het nieuwe jaarprogramma weer doorgeven op de website? Van ongeveer 30 afdelingen kunnen we lezen wat zij zoal doen in een seizoen. Maar we hebben 40 afdelingen. Een extra oproep dus aan de overige afdelingsbesturen om het dit jaar ook eens te proberen. Lukt het niet, mail of stuur uw programma aan de secretaresse. Dan zorgen wij er voor dat uw jaarprogramma op de website komt.
• Wijzigingen in de afdelingsbesturen graag doorgeven vóór 1 oktober 2012.
De gegevens komen dan correct in het adressenboekje dat alle afdelingen via de oktobermap ontvangen.

Ontmoetingsdag 9 oktober 2012
De jaarlijkse ontmoetingsdag wordt D.V. gehouden op dinsdag 9 oktober a.s. We nodigen u allen van harte uit naar Amersfoort te komen om te luisteren naar de bijdragen van Ds. J.P. Ouwehand, de Stichting “Friedensstimme” en een evangelistenechtpaar uit Rusland. Het thema voor deze dag is “Vrees niet, God heeft alles onder controle”. Kijkt u er ook naar uit andere christenvrouwen te ontmoeten en bemoedigd te worden door en vanuit Gods woord? Reserveer dan deze datum en kom naar “De Bron” (voorheen “De Open Hof”) aan het Vogelplein in Amersfoort. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Aanvang ochtendprogramma: 10.30 uur. In de middagpauze is er koffie, thee en soep en kunt u de stands bezoeken. De lunch graag zelf meenemen. Neem gerust iemand mee, gasten zijn ook hartelijk welkom.
Voor alle afdelingen ligt die dag de oktobermap klaar met informatie en formulieren voor het nieuwe seizoen. Zie voor verdere informatie over de ontmoetingsdag ook de aankondiging in dit blad.

Ledenwerving
Gevraagd: enthousiaste ambassadrices voor “de Christenvrouw”
In het vorige nummer vroegen we uw bijzondere aandacht voor de ledenwerfactie die wij aan het begin van het seizoen willen houden. De kaartjes met de wervende tekst: “De Christenvrouw, ook iets voor jou?” zijn gedrukt en toegezonden aan de secretaresses van alle afdelingen. Om de actie te laten slagen, doen wij een beroep op de hulp en medewerking van alle leden. Wat kunt u doen?
Leden van een afdeling: Van uw bestuur ontvangt u twee kaartjes om een vriendin, zus of buurvrouw, bij voorkeur in de leeftijd tot 50 jaar, uit te nodigen voor een bijeenkomst van “De Christenvrouw”. Wij hebben gevraagd aan de afdelingsbesturen om er jaarprogramma’s bij te willen doen. Vraag degene aan wie u de kaartjes hebt gegeven een keuze te maken uit het programma en informeer na enkele weken of er een aansprekend onderwerp bij zit. Misschien kunt u aanbieden samen te gaan. Persoonlijke benadering geeft in de regel het meeste kans op succes. Voor oudere leden kan het een probleem zijn erop uit te gaan. Zij kennen meestal ook minder dames die lid zouden kunnen/willen worden. De verdeling van de kaartjes kunt u daarom het beste in goed overleg met elkaar regelen.
Individuele leden: U kunt geen dames uitnodigen voor een afdelingsbijeenkomst, maar b.v. wel het blad doorgeven aan anderen en dames in uw omgeving attenderen op de mogelijkheid individueel lid of gastlid (voor één jaar) te worden.
Tenslotte herhaal ik graag de woorden waarmee ik het stukje in het vorige blad afsloot:
“Het is belangrijk en beslist nodig dat we met elkaar in actie komen. Helpt u mee? Het gaat om de toekomst van onze vereniging!”
Bovenal vragen wij of u deze ledenwerfactie met uw gebed, zowel persoonlijk als op de vereniging, wilt ondersteunen.

Taakverdeling bestuur
In de bestuursvergadering van mei hebben wij de nog openstaande functies die zijn ontstaan door het vertrek van drie bestuursleden, verdeeld.
Adeline Stam volgt Janny Broere op als vice-presidente en Gerda van Leeuwen is algemeen adjunct geworden i.p.v. Lenie de Jong. Zie ook “Samenstelling bestuur” achterin het blad.

Algemene Ledenvergadering 2013
De algemene ledenvergadering wordt D.V. gehouden op dinsdag 12 maart 2013.
Het programma voor deze dag is nog niet rond. Informatie volgt in het decembernummer.

Nieuws van de afdelingen
• De afdeling Moerkapelle opent het seizoen met een koffieochtend op D.V. 4 september in Dorpshuis “Op Moer”, aanvang 9.30 uur. Mevr. W. Both-Spier spreekt over: “Sta eens even stil”. Zie ook de aankondiging achterin dit blad.
• Tijdens de jubileumviering op 10 mei j.l., ontving de presidente van de afd. Lunteren, mevr. Elly Ploeg, een koninklijke onderscheiding. Ook vanaf deze plaats nog een hartelijke gelukwens.
• De afdeling Nieuwegein heeft na 23 jaar het ingrijpende besluit moeten nemen de afdeling op te heffen m.i.v. september 2012. De laatste jaren is intensief gezocht naar oplossingen om de afdeling voor de toekomst te behouden. Helaas zonder resultaat. Er kwamen geen (jongere) leden bij die bestuurstaken over konden nemen. Wij danken bestuur en leden voor de goede contacten in al die jaren en voor uw trouwe komst naar de landelijke dagen. Ruim de helft van de leden heeft aangegeven als individueel lid verbonden te willen blijven aan onze vereniging. Daar zijn we dankbaar voor.

Propaganda
Afgelopen zomer stonden we op de braderie van christelijk vakantiepark en conferentiecentrum “De Betteld” in Zelhem om het werk van “de Christenvrouw” onder de aandacht te brengen. Wij deden dat door in gesprek te gaan met bezoekers, bladen uit te delen en artikelen te verkopen.

Voor u bezocht:
- de studiedag van de Ger.Bijbelstudiebond op 8 mei j.l. in Barneveld met lezingen over de doop.

Tenslotte……….
wensen we elkaar D.V. een gezegend verenigingsjaar met opbouwende en gezellige bijeenkomsten. Hopelijk ook een seizoen waarin veel nieuwe leden de weg naar onze vereniging zullen vinden.

Namens het bestuur
Ike Lips-Lievaart.