de Christenvrouw - maart 2012

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2011
Van de Penningmeester
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester

 

 

Jaarverslag 2011

"Samen in de naam van Jezus…………

mochten wij ook in het verslagjaar 2011 als vereniging “De Christenvrouw” bij elkaar komen tijdens landelijke dagen en afdelingsbijeenkomsten. Door de samenbindende kracht van de Geest konden we zingen tot eer van Hem, met elkaar bidden en zoeken naar het plan van onze Heer. Niet alleen dit jaar, maar al 30 jaar lang, want 2011 was een jubileumjaar voor onze vereniging!
Daar danken wij de Heere allereerst en allermeest voor nu wij – met de woorden van Lied 98 in gedachten – terugkijken naar wat er zoal gebeurde in 2011.

Eén van onze taken is het uitschrijven van een algemene ledenvergadering. Deze werd dit jaar gehouden op 15 maart 2011. De presidente, Annemarie Feijen, stond in haar openingswoord kort stil bij het 30-jarig bestaan van “De Christenvrouw” en hield ons in de meditatie n.a.v. Matth. 16:21-28 voor dat wij allemaal “kruisdragers” zijn. Deze tekstwoorden zijn ook gebruikt voor de overdenking in het allereerste nummer van ons blad. Dankbaar zijn wij voor Gods trouw en goedheid in de achterliggende jaren. Hierna hield ds. E.K. Foppen uit Katwijk aan Zee een lezing over “Gewapend strijden” met Efeze 6 als uitgangspunt. Hij benadrukte o.a. het belang om juist in deze tijd de gehele wapenrusting aan te trekken om de duivel te weerstaan. Als interkerkelijke vereniging en binnen de gemeenten hebben wij elkaar hard nodig ter bemoediging en om te volharden in de strijd tegen de zonde. We zien echter uit naar de dag waarop we ons voor altijd kunnen ontdoen van onze strijdkleding.
Er werd een collecte gehouden voor de M.A.F., een organisatie die (nood)hulp per vliegtuig verleent en mensen in contact brengt met het evangelie. 
’s Middags volgde de huishoudelijke vergadering. De presidente bracht de grondslag en doelstelling van de vereniging nog eens extra onder de aandacht, waarna we het verenigingslied zongen. 
Hoewel we afscheid namen van twee bestuursleden, was er geen bestuursverkiezing. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2010 werd Jenny Korpershoek-van Mourik gekozen als extra bestuurslid. Zij nam de taak van Annemarie Feijen-Vonk over en is sinds maart 2011 onze presidente. Voor de vacature van Margriet Springer-Kruit waren helaas geen kandidaten beschikbaar. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door andere bestuursleden. Hierna werd op hartelijke wijze afscheid genomen van Annemarie en Margriet, die zich respectievelijk 7 en 6 jaar hebben ingezet voor “de Christenvrouw”. De algehele leiding, het ledenbestand en de sprekerslijst waren in goede handen bij deze dames. Beiden hebben zich met de liefde van hun hart ingezet voor het verenigingswerk.
De middag werd afgesloten met een presentatie, waarin Gods trouw en onze dankbaarheid tot uitdrukking kwamen. 

Op 11 oktober 2011 hielden we onze ontmoetingsdag. De opkomst van meer dan 250 leden en gasten verraste ons en vervulde ons met dankbaarheid! Wat fijn dat we met zo veel dames konden luisteren naar Henk Binnendijk, die sprak over “zien met je oren”. Gods Woord begrijpen is niet altijd eenvoudig, maar vraagt verdieping. De bijbel lezen en herlezen, biddend om de Geest. Dan komt de Heere op de eerste plaats en kunnen we Hem liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel ons verstand. 
Na de middagpauze vertelde Martin Brand, die niet gelovig opgevoed is, over de grote omkeer in zijn leven. Nu mag hij zijn muzikale talenten gebruiken om liederen te zingen tot eer van God. We luisterden naar enkele liederen van bemoediging en lofprijzing, die Martin voor ons zong. In lijn met het thema van de morgenbijeenkomst werd gecollecteerd voor Bartimeüs. Samen met de verkoop van de stand leverde dit een mooi resultaat op voor het instituut voor blinden en slechtzienden. 

Propagandamateriaal, zoals pepermuntdoosjes, paraplu’s, pennen en handdoeken met het logo van “De Christenvrouw”, werd verkocht tijdens landelijke dagen en besteld door enkele afdelingen als cadeau bij jubilea e.d. 
In juli en augustus stonden we op de braderieën van vakantiepark “de Betteld” in Zelhem en camping “Het Beloofde Land” in Voorthuizen. Er werden folders, bladen en ballonnen uitgedeeld om “de Christenvrouw” te promoten. 

Ook de afdelingen hielden in 2011 hun bijeenkomsten. Leden van het landelijk bestuur bezochten een aantal afdelingen volgens een opgesteld rooster. Op die manier hopen we in contact te komen met leden die niet naar landelijke dagen (kunnen) komen en de band met de besturen te versterken.
De afdeling Moerkapelle organiseerde op 30 maart een open avond. Schrijfster Janne IJmker
vertelde over haar boek “Achtendertig nachten”. Op 6 september opende de afd. Moerkapelle het seizoen met een koffieochtend, waar ds. H.G. de Graaf sprak.
De afdelingen Gouda (65 jaar), Genemuiden (65 jaar), Emst (50 jaar), Drachten (20 jaar) en Ouderkerk a/d IJssel (50 jaar) mochten in het verslagjaar met dankbaarheid een jubileum gedenken.

Vanwege bestuursproblemen moesten wij in het voorjaar helaas afscheid nemen van de afdelingen Deventer en Dirksland. Het is ons bekend dat ook enkele andere afdelingen grote problemen hebben met de werving van nieuwe bestuursleden. Waar mogelijk denken wij mee en proberen we de besturen te ondersteunen met tips. Ons gebed is dat de Heere in deze nood zal voorzien. Dankbaar zijn wij voor de afdeling Lunteren, die zich m.i.v. 2011 met 100 leden bij ons aansloot.

Per 31 december telde onze vereniging 41 afdelingen en ongeveer 2376 leden. Het aantal leden daalt door opheffing van afdelingen, vergrijzing en overlijden. Het is een tendens in de hedendaagse maatschappij, want veel verenigingen kampen met dit probleem. Alleen door ledenwerving heeft het verenigingsleven toekomst. Ook via de afdelingen vroegen we daar het afgelopen jaar aandacht voor. 

Ons oudste lid, mevr. Klazema-Kalsbeek uit Emmen, mocht een bijzonder jubileum gedenken. Zij vierde op 21 september haar 100ste verjaardag en bezocht zelfs de ontmoetingsdag in oktober. Zij ontving veel medeleven vanuit “de Christenvrouw” in de vorm van kaarten. 

Met dank aan de redactie verschenen ook dit jaar 4 nummers van ons blad “de Christenvrouw”. De thema’s waren: “Identiteit in een veranderende samenleving”, “Ont-moeten”, “Is geloven moeilijker dan vroeger?” en “Hoe groot zijt Gij!”. De vaste rubrieken werden ingevuld rondom deze thema’s. 

Map Slingerland en Ineke Vroegindeweij hebben de redactie aan het einde van het verslagjaar verlaten. Jarenlang hebben zij bijgedragen aan mooie, informatieve uitgaven, waarvoor onze hartelijke dank. 
Pleuni Korteland uit Papendrecht en Anne Remmers uit Moerkapelle nemen de taken van Map en Ineke over. 

De inhoud van het blad is gedeeltelijk terug te vinden op de website, die steeds meer in een behoefte voorziet. De Kerst- en Paasliturgie staan permanent op de site, zodat een soort archief wordt opgebouwd.. Van alle boeken wordt een aankondiging of een korte recensie geplaatst in het blad of op de website. De jaarprogramma’s van de meeste afdelingen staan ook op de site. Door de deskundige hulp van onze webmaster, Eb van der Vechte, houden we de website actueel.

Ons adoptiekind Fadner Louis hoopt op 7 maart 16 jaar te worden en werd door ons gesteund via “Woord en Daad”. Op de website www.dechristenvrouw.nl staat zijn adres en aanvullende informatie.

De afdelingen ontvingen in de oktobermap een aanvulling op de sprekerslijst.
Aanbevelingen voor nieuwe sprekers en organisaties blijven welkom. 

Het landelijk bestuur kwam in 2011 – naast de landelijke dagen – 7 keer bijeen in Amersfoort. 
Verder bezochten wij:
• Bijeenkomsten van het Platform Waarden & Normen en Zorg voor Leven. 
• Het jaarlijks overleg met Tweede Kamerleden van de CU en SGP.
• De bondsdagen van andere verenigingen en organisaties.

De “bemensing” van het landelijk bestuur hield ons ook in 2011 bezig. Sinds de ledenvergadering van maart functioneert het bestuur met 8 leden, omdat we geen kandidaten konden vinden voor de vacature van Margriet Springer. In maart 2012 vertrekken nog eens 3 bestuursleden. Daarom hebben wij in mei een brief aan de presidentes van alle afdelingen gestuurd met de vraag ons namen door te geven van mogelijke kandidaten. Mede n.a.v. deze oproep zijn wij in contact gekomen met nieuwe redactieleden en met enkele dames, die een aantal bestuursvergaderingen bijwonen om zich te oriënteren op een eventuele bestuursfunctie.

Onze verbondenheid met het Koninklijk Huis brachten wij steeds tot uitdrukking door het sturen van kaarten op hoogtijdagen.
We bidden onze Koninklijke familie Gods zegen en nabijheid toe.

In september stuurden wij een brief aan alle fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer ter bemoediging aan het begin van het parlementaire jaar. De overheid staat voor moeilijke keuzes en heeft ons gebed meer dan ooit nodig. 

“Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot Zijn eer”.

Als we met die intentie het nieuwe jaar ingaan, zal het – ondanks de sombere economische vooruitzichten en onze tekortkomingen – een goed jaar worden. We danken God voor de kracht en wijsheid die Hij gaf in dit jubileumjaar. Voor het komende jaar bidden wij om Zijn onmisbare zegen om het werk voor onze vereniging voort te kunnen zetten.


Ike Lips-Lievaart, secretaresse