de Christenvrouw - juni 2012

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
Van het bestuur
Verslag Ledenvergadering
Koninklijke onderscheidingen
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheidingen

 

 

 

Jaarverslag 2011

Verslag ledenvergadering 13 maart 2012

Vanwege de verbouwing van “de Open Hof” zijn we deze dag voor de ledenvergadering bijeengekomen in de Opstandingskerk. Een mooi symbool in de lijdenstijd.
We beginnen deze dag met koffie en wat lekkers.
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten en Jenny Korpershoek opent de vergadering met gebed. We zingen psalm 89 : 1 en 7. De meditatie is uit Mattheüs 20 : 1–18, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.

Het thema van deze dag is: “Altijd feest ?!” met een vraagteken en een uitroepteken. In deze gelijkenis gaat het over arbeid. Arbeid en feest hoeven geen tegenstellingen te zijn.
Voor sommigen is arbeid een feest. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een landheer Deze landheer zoekt arbeiders, die hij nodig heeft voor zijn wijngaard. Hij vindt die en spreekt met hen een dagloon af. Verschillende malen gaat hij terug om opnieuw arbeiders in te huren.
Aan het eind van de dag krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Dat vinden zij (en wij) niet eerlijk. Wij, op aarde, willen loon naar werken. Jezus ontving voor Zijn werk op aarde slechts spot, laster, slagen en tenslotte de kruisdood. Onrechtvaardig? Nee! Jezus ontving als loon voor Zijn verzoenend lijden en sterven van Zijn Vader het eeuwige leven voor al de zijnen. Wat verwachten wij wanneer wij ons wegcijferen voor anderen? Dankbaarheid? Dan is het misschien wel eens slikken. Laten we het doen uit liefde tot Hem, opdat we eenmaal mogen ingaan in de vreugde des Heeren. Altijd feest!

Na het zingen van het lied:”Jezus leeft in eeuwigheid” krijgt Jetty Nijveldt het woord voor haar referaat “Altijd feest?!”
Jetty vertelt dat ze niet met het geloof is opgegroeid, maar door het lezen van de bijbel en een goede uitleg van een bijbelleraar tot geloof gekomen is.
We leven in een tijd waarin genieten hoog genoteerd staat. Maar kunnen we altijd genieten? We genieten van vakantie, van onze kinderen als we die mogen hebben, of van ons pensioen.
Maar dat gaat ook vaak met veel zorgen en moeite gepaard en is er geen reden voor blijdschap. En dan toch blijdschap? Ja want blijdschap is geen gevoel van het moment. Blijdschap is een opdracht die veel dieper gaat. Het is een innerlijke vreugde. Verblijd u in de Heere, en verheugt u gij rechtvaardigen en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. (Ps 32:11). Blijdschap en verdriet wisselen elkaar af in het leven en liggen soms heel dicht bij elkaar.
Maar ook in het verdriet is de opdracht die de Heere ons aanreikt:“Heft uw hoofden omhoog en verheugt u in Mij, Ik ben met u!” Blijdschap is dan een vrucht van de Geest.
Vreugde is meer dan lachen. Er wordt in de bijbel niet veel over lachen gesproken. En als er gesproken wordt over lachen is dat nog vaak in negatieve zin, een lachen zonder blijdschap.
Spottend. Denk aan Sara, die spottend lachte bij de aankondiging van de geboorte van haar zoon.
En aan Ps. 2:4, “Die in de hemel woont zal lachen; de Heere zal hen bespotten”.
De zonde kan de vreugde weghalen. We denken hierbij aan David en Bathséba.
In Ps. 51:13 en 14 bidt David; “Verwerp mij niet van Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde van Uw heil en de vrijmoedige geest ondersteune mij.” Blijdschap in God geeft weer kracht en genezing.
Het leven kent ook zijn seizoenen. Het is niet altijd lente. Elia stort in na de geweldige ervaring op de Karmel. Hij is op en kan niet meer verder. Maar ook dan is God erbij en stuurt een engel met brood en water. Levend brood en levend water. En hij ging gesterkt verder.
Filippus wordt door een engel des Heeren naar de kamerling gezonden. Hij geeft hem uitleg en de kamerling gelooft en wordt gedoopt. Vervolgens reist hij zijn weg met blijdschap!.
Voor feesten is plaats in de bijbel. De Israëlieten krijgen zelfs de opdracht hun feesten te vieren. Ook het eerste optreden van Jezus is op een feest!
Op de derde dag was er een feest, een bruiloft. De derde dag is een dag met een diepe betekenis. Op de derde dag van de schepping zei God tweemaal dat het goed was. Esther ging op de derde dag naar de koning om haar volk te redden en Jezus stond op de derde dag op en overwon de dood. Het begint dus met een bruiloftsfeest, een feest van relaties. Als de wijn, teken van vreugde, op is gaat het mis en is de blijdschap weg. Wat nu?
Maria zoekt hulp bij Jezus. Maar Jezus zegt dat Zijn ure nog niet gekomen is. Alles gaat op Zijn tijd. Maria zegt de dienaren te doen wat Jezus zegt. Zes grote watervaten staan daar voor de reiniging. Jezus zegt deze vaten te vullen tot aan de rand. En dan wordt water om te reinigen levend water. Het wordt wijn. Vreugdewijn!
Zo gaat het ook in ons dagelijks leven. Soms merk je te laat dat de blijdschap weg is, bijv. uit je huwelijk: je groeit uit elkaar. Of het plezier in je werk is weg, je pleegt roofbouw op je lichaam en raakt burn-out. De wijn is op, de vreugde is weg. We zijn leeg.
We moeten met onze lege vaten naar de Bron gaan om ze te laten vullen met het levende water. Zodat we met een innerlijke vreugde vervuld worden.
In de gemeente is niet de vorm van de vaten (de liturgie) het belangrijkst, maar de inhoud: het levende water, het woord van God.
Mensen haken soms af als het om de vorm gaat, maar niet om de inhoud. Laten we met vreugde en dankbaarheid spreken over de wezenlijke dingen van het geloof.
Zoek de vreugde in Hem, al de dagen van je leven!

Dan volgt er een muzikaal intermezzo door Marieke Koppejan.

Tijdens het indienen van de vragen wordt er gecollecteerd t.b.v. Vietnam-Nederland.
Zij willen kinderen in Vietnam een rugzakje geven met een bijbel en materiaal om te schrijven en te tekenen. De opbrengst van de collecte is € 460.

We zingen “Laat heel de wereld het zien”.
Daarna worden de vragen beantwoord, de mededelingen gedaan en de nieuwe kandidaat-bestuursleden, Maartje Bac, Gerda van Leeuwen en Aagje Lingen voorgesteld.

De presidente bedankt Jetty Nijveldt voor haar boeiende lezing en overhandigt haar bloemen en een envelop met inhoud.
Na het zingen van een lied sluit Jetty de morgenvergadering af met dankgebed en vraagt een zegen voor het eten.

In de pauze kunnen we weer even ontspannen, bijpraten en de stands bezoeken. De stands zijn deze keer van de afdeling Emmen met zelfgemaakte artikelen, de evangelische boekhandel uit Wilnis, Lenie de Jong met haar kaarten, de stichting Vietnam-Nederland met mooie sjaals en cadeaus en de propagandatafel. En er moet natuurlijk ook gestemd worden.

De middagvergadering wordt geopend met het zingen van Ps. 71:2, 10, en 17.
Jenny Korpershoek gaat voor in gebed en leest Mattheüs 25 : 14-23, de gelijkenis van de talenten.
Zij vertelt in het kort de grondslag en de doelstelling van de vereniging. Iets wat we niet uit het oog moeten verliezen om op koers te blijven. Daarna zingen we staande ons verenigingslied.

De jaarverslagen van de secretaresse en van de penningmeesteresse worden goedgekeurd, nadat mevr. Reparon namens de kascommissie heeft gemeld dat alles prima in orde was bevonden. En wel zo goed in orde, dat het een tien met een griffel en een zoen van de juf verdiende. Daarna overhandigde ze Adeline een oud pennendoosje met een kroontjespen en een griffel en leest ze een uitleg voor over de griffel. Want wie weet nog van het gebruik van een griffel??
Inmiddels is de uitslag van de stemming bekend. De drie nieuwe leden Maartje Bac, Gerda van Leeuwen en Aagje Lingen, zijn alle drie gekozen en de twee zittende bestuursleden, Coby den Hertog en Ike Lips zijn herkozen.We zingen hen staande het lied toe: “Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan”.

En dan is er het moment van afscheid van drie bestuursleden: Janny Broere, Miep Houtman en Lenie de Jong. Jenny heeft voor iedereen een persoonlijk woord. Maar de cadeaus zijn voor alle drie hetzelfde, zoals in de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Aan het einde van de dag werden ze allemaal gelijk beloond. Ze ontvangen een kaars waarop een regenboog en een vis staan afgebeeld. Beide hebben een symbolische betekenis die we allemaal kennen. Onderin zit nog een euro, die staat voor het talent dat zij hebben mogen ontvangen
Maar ook de kaars zelf is symbolisch. Een kaars verspreidt warmte en licht, zoals ook zij warmte en licht mogen verspreiden in hun omgeving. Ook ontvangen zij bloemen en als herinnering een geborduurde handdoek.
De dames Map Slingerland en Ineke Vroegindeweij nemen beide afscheid als redactielid.
Zij worden hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij jarenlang op de achtergrond hebben gedaan. Ook deze woorden van dank gaan gepaard met bloemen en een geborduurde handdoek.
Hun plaats wordt ingenomen door Ineke Brugmans en Anne Remmers.
Zij worden toegezongen met het lied: “Heer Uw licht en Uw liefde schijnen”
Jenny deelt nog mee dat het landelijk bestuur zich wil gaan inzetten om de afdelingen te helpen vooral jonge vrouwen enthousiast te maken voor onze vereniging. Daarvoor zijn we een actie aan het voorbereiden. Alle afdelingen zullen daarover nog verder worden geïnformeerd.
Daarna sluit de presidente de bijeenkomst af met dankgebed en zingen we als slotlied
“k Wil U o God mijn dank betalen”. We zijn dankbaar voor deze mooie dag!

Corrie Kraaijveld-v.d. Knijff


Van het bestuur