de Christenvrouw - december 2012

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
Van het bestuur
Verslag van de ontmoetingsdag 9 oktober 2012
 
 
 

Van het bestuur


“Uw Koning is nabij”
Het thema van ons blad is een belijdenis op zich! Door Christus’ Koningschap is Hem gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij regeert en heeft alles in Zijn hand. Dat sluit mooi aan bij het thema van onze ontmoetingsdag “Vrees niet, God heeft alles onder controle”.
Wij mogen Zijn nabijheid ervaren in Zijn woord, in Zijn komst naar deze aarde, waar wij ons in deze adventstijd op voorbereiden, en in de verwachting van Zijn wederkomst. 

“Immanuël, God is er altijd bij,
Hij slaat Zijn armen om ons kleine leven,
Zijn Godheid heeft zich met de mens verweven,
Hij wil weer wonen tussen u en mij”.
(Uit: Als glas in de zin van E. IJskes-Kooger)

Ontmoetingsdag 9 oktober 2012 
Op onze jaarlijkse ontmoetingsdag mochten wij niet alleen veel leden, maar ook diverse gasten uit binnen- en buitenland verwelkomen. Allen waren op 9 oktober naar het vernieuwde kerkgebouw van “De Bron” in Amersfoort gekomen om te luisteren naar bijzondere toespraken en met elkaar te zingen o.l.v. Aty Pouw. 
’s Morgens spraken de directeur van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), ds. J. P. Ouwehand, en bisschop Poggo, die op uitnodiging van de GZB in Nederland is. 
Ds. Ouwehand hield een korte inleiding over Gods bescherming (n.a.v. Ps. 91).
Bisschop Poggo vertelde over de grote problemen in zijn land tijdens de burgeroorlog en het verkrijgen van de onafhankelijkheid vorig jaar. Hij benadrukte de bijzondere rol van christenvrouwen in Zuid-Sudan die hun kinderen onder moeilijke omstandigheden op moesten voeden, terwijl hun mannen vochten in de oorlog.
’s Middags vertelden zendeling Valery Mantsoerov en zijn vrouw Jelena, m.b.v. tolk Renske van Velzen van Friedensstimme, over hun werk in Kamtsjatka. Onder barre omstandigheden trekken zij er opuit om mensen in contact te brengen met het evangelie.
Het echtpaar zong enkele indrukwekkende liederen.
De collecte voor Friedensstimme bracht meer dan € 900,-- op. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.
In de pauze werden de stands van Friedensstimme, Kadobos, de afdeling Hoogeveen en onze eigen propagandatafel goed bezocht.
In het bijzonder mochten we deze dag de verbondenheid in Christus met mensen uit heel andere culturen ervaren. God is niet aan tijd of plaats gebonden. Hij vergadert Zijn kerk uit alle volken en naties.
De dag werd toepasselijk afgesloten met het lied: “Ik wil jou van harte dienen”.

“Wij zijn onderweg als pelgrims,
Vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
Dragen wij elkanders last”.

Een uitgebreid verslag en foto-impressie van deze dag vindt u elders in dit nummer.

Oktobermap
- Alle afdelingen zijn – als het goed is – in het bezit van de nieuwe oktobermap. Wilt u de gegevens van uw afdeling controleren en eventuele wijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan het secretariaat?
- De Kerstliturgie 2012 staat ook op de website. U kunt de digitale versie opvragen bij de secretaresse.
- De sprekerslijst is dit najaar vernieuwd. Alle adressen van sprekers en organisaties zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. Met deze actuele uitgave kunnen we weer even vooruit.

Bestuurskandidaten
In maart 2013 zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Daarmee komt het aantal vacatures op drie, omdat één bestuursplaats nog steeds niet ingevuld is. De laatste maanden is er heel wat rond gebeld om kandidaten te vinden. Helaas zonder resultaat! Het wordt niet alleen voor de afdelingen, maar ook voor ons steeds moeilijker om in contact te komen met dames die willen bijdragen aan het bestuurswerk. Hoewel dit een zorgelijke ontwikkeling is, geven we de moed niet op! Daarom toch weer een oproep in dit blad. Wie komt ons bestuur versterken of zou wat meer willen weten over het bestuurswerk? Misschien wilt u eerst eens één of twee vergaderingen bijwonen, voordat u zich kandidaat stelt. Het kan allemaal! Laat het ons a.u.b. weten of geef namen door van dames die wij kunnen benaderen. In het bijzonder vragen wij uw gebed voor de werving van bestuurskandidaten, zodat het werk van “De Christenvrouw” door mag gaan.

Ledenwerving 
Over de ledenwerfactie die we in september gestart zijn, hebben wij u in het vorige nummer geïnformeerd. Wij gaan er van uit dat de afdelingsbesturen de kaartjes hebben doorgegeven aan de leden en dat u er mee aan de slag bent gegaan. Wij zijn benieuwd naar het resultaat en houden u op de hoogte.

Algemene Ledenvergadering 12 maart 2013
Arenda Haasnoot heeft toegezegd op onze algemene ledenvergadering van D.V. 12 maart 2013 te spreken over het thema “Neem je plaats in”. Zij schreef een boekje met deze titel (zie de boekenplank) waarin zij de lezers oproept, vanuit een levende relatie met Christus, hun plaats in te nemen in kerk en samenleving. Arenda Haasnoot studeerde theologie, is voorzitter van Alpha-cursus Nederland en voormalig vice-voorzitter van de PKN. Daarnaast schrijft zij columns en artikelen voor christelijke nieuwsbladen.
‘s Middags komen de huishoudelijke zaken aan de orde en is er bestuursverkiezing. 

Verkoop door afdelingen tijdens landelijke dagen
De afdeling Hoogeveen verkocht tijdens de ontmoetingsdag allerlei leuke artikelen. Kan uw verenigingskas ook wel wat extra inkomsten gebruiken? Organiseer als afdeling of i.s.m. een andere afdeling ook eens een verkoping. Per landelijke dag is er plaats voor één afdelingsstand. Voor de Algemene Ledenvergadering heeft zich nog geen afdeling gemeld. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Maartje Bac (tel. 079-5932164 of email: jbac@xs4all.nl). 

Website
Kijkt u weleens op de website? Dan heeft u vast gezien dat er dingen zijn veranderd. Met de webmaster is afgesproken dat er meer foto’s en gedichten op de site komen. 
Rechts op de site staan nieuwe knoppen voor de diverse onderdelen.
Het opgeven van jaarprogramma’s is verplaatst naar het linker menu onder ‘afdelingen’. Kies hiervoor “beheer programma”. Wij hopen hiermee het gebruiksgemak en de inhoud van de website te verbeteren. 

Afscheid 
Per 1 januari 2013 nemen we afscheid van de afdeling Opmeer/Spanbroek. Het is een kleine,hechte afdeling in de kop van Noord-Holland met veel oudere leden. Dan wordt het moeilijk om de bijeenkomsten te bezoeken en om nieuwe bestuursleden te vinden.
Wij danken bestuur en leden voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Wij wensen u allen Gods zegen toe. 

Bestuur heeft bezocht of hoopt te bezoeken:
- de Bondsdag van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. op donderdag 27 september 2012. Ds. H.v.d.Belt en Ds. N. de Jong mediteerden over het thema “Bouwen en bewaren”;
- de Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen op 4 oktober 2012 met lezingen van Ds. L.W.Ch. Ruijgrok en Ds. A.A.F. van de Weg over “Door het geloof”;
- de Bondsdag van de Chr. Ger. Mannenverenigingen op 6 oktober 2012, waar Ds. R. Kok sprak over “het gebed”; 
- Bijeenkomst van het Platform Waarden en Normen op 22 november 2012 rond het thema “Bidden, Werken en Wandelen”. Deze bijeenkomst voor organisaties wordt gehouden in het licht van de veranderende politieke omstandigheden, de verkiezingen in september en de nu lopende formatiebesprekingen rond een nieuwe coalitie. Hoe geven wij met het oog op deze ontwikkelingen gestalte aan ons christen zijn?

Brief leden Tweede Kamer
Enkele dagen na de verkiezingen stuurden wij een brief aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer ter bemoediging. Velen vragen zich in deze zorgvolle tijd af wat er terecht komt van alle politieke beloftes. Het antwoord kan kort zijn: Niets, als we het van onszelf verwachten; zegen, als we in afhankelijkheid van het licht dat de Heere ons door Zijn Heilige Geest wil schenken met psalm 43 bidden: “Zend Heer, Uw licht en Uw waarheid, laten die mij leiden”. Laat dat ons gebed zijn voor onze overheid.

Tenslotte……….
Dit zijn al weer de laatste bestuursmededelingen van 2012. Opnieuw is een jaar voorbij gegaan, waarin van alles gebeurde. Fijne dingen, maar ook moeiten en verdriet. Mensen zijn soms moe(deloos), kunnen struikelen op de weg door dit leven. Houd dan vast aan de woorden uit Jes. 40: “De eeuwige God, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat; Hij geeft de vermoeide kracht. Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen”.
Wij wensen u een gezegend Kerstfeest, een goede jaarwisseling en Gods zegen voor het jaar 2013 toe.


Namens het bestuur,
Ike Lips, secr.

 

VERSLAG VAN DE ONTMOETINGSDAG 9 OKTOBER 2012

 
Na ontvangst met koffie en cake, beginnen we met het zingen van Psalm 138 : 1, 2, 3, en 4 Hierna opent de presidente, Jenny Korpershoek, met een warm welkom de vergadering. Een speciaal welkom, is er voor de sprekers van deze dag.,Vanmorgen zijn dat ds J. P. Ouwehand, directeur van de GZB, en bisschop Poggo uit Zuid- Soedan, die juist deze dagen in ons land is. Vanmiddag zijn dat dhr. Noorman, directeur van Friedensstimme, met zijn Russische gasten, Valery en Elena Mantsoerov met hun tolk Renske v. Velzen. Ook verdere genodigden worden hartelijk welkom geheten.
Jenny gaat ons voor in gebed en vraagt een zegen voor deze dag.
Voor ds. Ouwehand het woord krijgt zingen we het lied; “Maak ons tot een stralend licht voor de volken”.

“Vrees niet, God heeft alles onder controle”, is het thema van deze dag.

Het uitgangspunt van het referaat van ds. Ouwehand is Psalm 91 .”Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige”. Dit is een Psalm over Gods bescherming. In vers 1 t/m 8, wordt gezegd dat, wanneer wij in Zijn nabijheid blijven, ons geen kwaad zal overkomen. Het is duidelijk dat dit vaak niet door ons ervaren wordt. Ook niet door de mensen in Zuid- Soedan. En toch staat het er. In vers 11 en 12 staat dat Hij Zijn engelen zal bevelen ons te bewaren, zij zullen ons op handen dragen en we zullen ons aan geen steen stoten. Dat zijn precies de woorden waarmee de duivel Jezus verzoekt in de woestijn om hem te aanbidden. Na de belofte van bescherming en bewaring volgt de verzoeking. Daaraan denk je niet aan het begin van deze psalm. Er zit dan ook een diepere laag in dit tweede gedeelte. Jezus wijst de satan af. Hij heeft alles ondergaan, maar Hij heeft overwonnen, door de dood en het graf heen. De psalm eindigt met; :” Ik zal hem Mijn heil doen zien”. Dat heil is Jezus. Dat is waaraan de kerk zich altijd heeft vastgehouden. 

Na de lezing van ds. Ouwehand spreekt ds. Poggo. Hij is nu bisschop van de Anglicaanse kerk, maar was eerst voorganger. Hij is getrouwd en heeft en heeft vier kinderen, waarvan drie dochters met bijzondere namen Grace, Faith en Joy. Genade, geloof en blijdschap, namen genoemd naar de vruchten van de Geest. Zuid- Soedan is het nieuwste land ter wereld: sinds 2009 is het onafhankelijk, “Sinds de tijd van Adam en Eva is er slechts 75 km. weg aangelegd. In 2009 reed daar voor het eerst een auto over” , aldus ds. Poggo. De weg was zo slecht dat je , afhankelijk van de weersomstandigheden, er 4 tot 8 uur over deed. Het woord “file” heeft ds. Poggo pas in Nederland geleerd. De infrastructuur moet nog volledig opgebouwd worden. En dat niet alleen, de armoede is groot. De bede “Geef ons heden ons dagelijks brood” heeft een diepere betekenis omdat dat brood er vaak niet is. De moeder- en kindsterfte is hier het hoogste ter wereld en er zijn geen goede ziekenhuizen.
Bovendien is het nog steeds onveilig in Zuid- Soedan en zijn er veel etnische spanningen.
De kerk zet zich niet alleen in voor de verkondiging van het evangelie, maar ook voor onderwijs en voorlichting.
Want als je bijvoorbeeld niet weet dat je van een muggenbeet malaria kunt krijgen, waarom zou je dan onder een muskietennet slapen? Veel van dit werk wordt door vrouwen gedaan.
Toch is ds. Poggo dankbaar. De vreugde van het vrij zijn is groot, hoewel er nog heel wat moet gebeuren voor er vrede en stabiliteit in het land is. Maar…er is hoop! Hij gelooft dat er een mooie toekomst voor zijn land is weggelegd!

Om het geheel te laten bezinken zorgt Aty Pouw voor een prachtig muzikaal intermezzo.
Daarna kunnen er vragen ingediend worden en is er de collecte voor Friedenstimme. 
Deze collecte heeft € 907,85 opgebracht.
Na het beantwoorden van de vragen wordt er afscheid genomen van ds. Ouwehand en ds. Poggo. Zij moeten snel weg, om op tijd in Ede te kunnen zijn. 
Na de mededelingen wordt de morgenvergadering afgesloten door Jenny met dankgebed en
wordt er een zegen voor het eten gevraagd. 

In de pauze is er tijd om elkaar te ontmoeten en de verschillende propagandatafels te bezoeken. Deze keer staan er tafels van de GZB en Friedenstimme, stichtingen waar de sprekers van vandaag aan verbonden zijn. De afdeling Hoogeveen is aanwezig met allerlei leuke creatieve artikelen waarvan de opbrengst voor hun eigen kas is. “Kadobos” is aanwezig met cadeautjes voor kinderen, waarvan de opbrengst bestemd is voor een zendingsechtpaar in Guatamala. Ike staat er met de oktobermappen voor de afdelingen en natuurlijk is er ook onze eigen propagandatafel.

We beginnen het middagprogramma met het zingen van het lied “Machtig God, Sterke Rots”.
Daarna opent Adeline Stam de middagvergadering met gebed en declameert het gedicht ;
”De lessen van het veertje”, van M.Blonk. Vervolgens zingen we staande ons verenigingslied.
Dan krijgt dhr Noorman het woord. Hij introduceert het echtpaar Valery en Elena Mantsoerov uit Kamtsjatka en hun tolk Renske v. Velzen. Valery en Elena werken, als zendelingen, in het uiterste oosten van Rusland. Een groot verschil met Zuid- Soedan: de afstand is duizenden kilometers, de cultuurverschillen zijn groot en de temperatuur is in het ene land gemiddeld 40 graden onder nul en in het andere 40 graden boven nul. De overeenkomsten zijn het ontbreken van infrastructuur, moeilijke leefomstandigheden en dat het Evangelie er wordt gebracht.
God werkt wereldwijd!! 

Valery gaat vertellen over hun werk in Kamtsjatka. Maar eerst zingt hij, door Elena begeleid op de piano, een lied waarin hij de barmhartigheid van God belijdt over heel zijn leven, todat hij weggenomen zal worden van deze aarde, want ook dat is de barmhartigheid van God. 
Hij vertelt over het moment, waarop hij de zin van zijn leven niet meer zag. Toen ontving hij een bijbel van iemand en begon te lezen. Hij begon ook contact te zoeken met mensen die de bijbel al kenden. Zo is hij tot het geloof gekomen en in 1996 gedoopt. Daarna is er een vuur in hem ontbrand en ontstond er een tijd van opleving. Na verloop van tijd besloten zij naar een dorp in het noorden van Kamtsjatka te gaan. Er waren geen wegen, het vervoer ging, als het mogelijk was, per boot, anders over het ijs. De omstandigheden om te wonen waren slecht en in het begin was er ook veel vijandschap. Maar nu mogen ze toch vrucht zien op hun werk. Er is veel gebeurd in de twaalf jaar die zij daar nu werken. Er waren geen gelovigen, maar nu komen er in vier dorpen groepjes mensen bij elkaar om de bijbel te lezen en te bestuderen. Tenslotte wordt er nog een video vertoond van een doop door onderdompeling. Dit gebeurt in een bad, uitgehakt in het ijs, waarin het water één graad boven nul is. Het leven is er hard, maar zij zijn vol goede moed. Als afsluiting zingen Valery en Elena samen nog een schitterend lied. 

Na het beantwoorden van de vragen en het zingen van het lied,”Mijn Herder is de Heere God”, bedankt de presidente dhr Noorman en de Russische gasten voor hun indrukwekkende bijdrage aan deze dag. En niet te vergeten, de onmisbare tolk Renske v. Velzen, zonder wie we er weinig van begrepen zouden hebben. De dank gaat gepaard met bloemen en geschenken.
Jenny wenst Valery en Elena een goede reis en Gods zegen op hun werk toe. Werk wat gedaan wordt onder zeer barre omstandigheden.

Het thema van deze dag was; : ”Vreest niet, God heeft alles onder controle”
We hebben daar vandaag iets van mogen zien en horen en zijn zeer onder de indruk. 

Dan gaat Jenny ons voor in gebed en dankt God voor deze dag van ontmoeting en bemoediging, en wenst ons een goede reis naar huis.

Corrie Kraaijveld