de Christenvrouw - september 2011

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

“Is geloven in deze tijd moeilijker dan vroeger?
De tijd waarin wij leven, is van invloed op hoe wij in het leven staan. Voor iedere periode zijn wel argumenten aan te voeren waarom geloven juist in die tijd moeilijker zou zijn. Het gevaar bestaat dat wij ons (teveel) laten leiden door de omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat is het belangrijk dicht bij het Woord te blijven en te leven vanuit Gods beloften, die in Christus voor altijd vastliggen. In Psalm 119 belooft de Heere Zijn trouw aan alle geslachten en voor de door Hem geschapen aarde te zullen zorgen. Die belofte mag ons bemoedigen en troosten in alle tijden.
O Heer, Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar ’t hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;
“In Uwe trouw zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja ’t eind der eeuwen delen;
Deez’ aard’ is hecht door Uwe hand bereid;
Haar stand blijft vast, al wiss’len haar tonelen”. ( Ps. 119:45 ber.)
Christus blijft Dezelfde en is niet aan tijd of plaats gebonden. We mogen ons aan Hem toevertrouwen. In Zijn handen zijn wij geborgen.

Nieuw seizoen
Hebt u ook al zin in het nieuwe seizoen? Het is goed elkaar weer te ontmoeten na een periode van ontspanning en rust. Als ik dit schrijf is het nog midden zomer. Maar er is - ook binnen de afdelingen - al weer het nodige voorbereid om als vereniging samen te komen rondom Gods woord. Sprekers moet je meestal lang van te voren vragen. Wij hopen dat u uw betrokkenheid zult tonen door de afdelingsbijeenkomsten en landelijke dagen trouw te bezoeken.
Enkele regels uit ons bondslied luiden:
“Wij vormen met elkander
de bond “de Christenvrouw”.
Dat geeft aan dat we het met elkaar moeten doen en samen verantwoordelijk zijn voor het verenigingswerk. Laten we dat niet vergeten als er een beroep op ons gedaan wordt om ons steentje bij te dragen. Denk of zeg niet direct, dat is niets voor mij, maar bespreek om welke taken het gaat en wat er in onderling overleg mogelijk is. Uw bijdrage, hoe klein ook, draagt bij aan de voortgang van het werk van “De Christenvrouw”. Vele handen maken licht werk!

Bij het nieuwe seizoen
• Als landelijk bestuur hopen we ook dit seizoen weer een aantal afdelingen te bezoeken en daardoor ook leden te ontmoeten die niet naar landelijke dagen komen.
• Het zou fijn als alle afdelingen het jaarprogramma op de website zetten (zie de oproep in het vorige nummer).
• Wijzigingen in de afdelingsbesturen graag doorgeven vóór 1 oktober 2011 i.v.m. het adressenboekje voor de oktobermap.

Ontmoetingsdag 11 oktober 2011
De datum van de ontmoetingsdag hebben wij al enkele keren onder uw aandacht gebracht. We doen dat graag nogmaals en nodigen alle leden van harte uit D.V. dinsdag 11 oktober a.s. naar de “Open Hof”, Vogelplein 1, Amersfoort te komen. ’s Morgens zal Henk Binnendijk het thema “zien met je oren” belichten. De samenleving is tegenwoordig sterk visueel ingesteld. Veel informatie bereikt ons via beelden. Echter, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het Woord. Henk Binnendijk zal ons daar ongetwijfeld bij bepalen. In de middagpauze is er koffie, thee en soep en gelegenheid elkaar te ontmoeten. De lunch graag zelf meenemen. Martin Brand heeft een interactieve bijdrage aan het middagprogramma toegezegd. Een dag om naar uit te zien en vrij te houden. Wij hopen veel leden en gasten te verwelkomen!
Voor alle afdelingen ligt de oktobermap klaar met informatie en formulieren voor het nieuwe seizoen. Zie voor verdere informatie over de ontmoetingsdag ook de aankondiging in dit blad.

Vacatures landelijk bestuur en redactie
Onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat onverminderd door! Wij hebben op dit moment één vacature en in maart 2012 zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Ook binnen de redactie ontstaan eind van dit jaar vacatures. Ons lijstje met namen was uitgeput en daarom hebben wij in mei 2011 een brief aan de presidentes van alle afdelingen gestuurd met het verzoek ons te helpen bij het vinden van kandidaten voor bestaande en komende vacatures binnen het landelijk bestuur en de redactie. Gelukkig heeft dit enkele reacties opgeleverd. Dankbaar kunnen wij u melden dat twee dames bereid zijn eind van dit jaar redactietaken over te nemen. Met de overige informatie gaan wij na de vakantie verder aan de slag. Hartelijk dank voor uw meedenken en meebidden. Namen van kandidaat-bestuursleden blijven overigens welkom! U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaresse.

Algemene Ledenvergadering 2012
De algemene ledenvergadering wordt D.V. gehouden op dinsdag 13 maart 2012.
Nadere informatie over het programma voor deze dag hopen wij u in een volgend nummer te kunnen geven.

Nieuws van de afdelingen
• De afdeling Moerkapelle opent het seizoen met een koffieochtend op D.V. 6 september in Dorpshuis “Op Moer”, aanvang 9.30 uur. Ds. H.G. de Graaff uit Rotterdam spreekt over: “Wat hebben zieken in de gemeente ons te zeggen?”
• De afdeling Drachten hoopt 14 september a.s. het 20-jarig jubileum te vieren.
• De afdeling Ouderkerk a/d IJssel bestaat in oktober 50 jaar.
• Van harte fijne jubileumbijeenkomsten toegewenst.

Propaganda
Afgelopen zomer stonden we op de braderie van camping “Het Beloofde Land” in Voorthuizen en christelijk vakantiepark en conferentiecentrum “De Betteld” in Zelhem om het werk van vereniging “De Christenvrouw” breder onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat de gesprekken en uitgedeelde bladen tot zegen mogen zijn.

Tenslotte……….
wensen we elkaar D.V. een gezegend seizoen met opbouwende en gezellige bijeenkomsten.

Namens het bestuur
Ike Lips-Lievaart.