de Christenvrouw - maart 2011

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Jaarverslag 2010
Van de Penningmeester
 
 
 

 

 

 

 

Van de Penningmeester

 

 

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 

"Looft den Heer, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid. ( Ps. 136:1)

Jaren komen en gaan, maar Gods gunst (genade) blijft in eeuwigheid, zo lezen we in Ps. 136. Ook in het jaar 2010 mochten wij als vereniging “De Christenvrouw” de doelstelling uitdragen tijdens landelijke dagen en afdelingsbijeenkomsten. De Heere gaf ons die gelegenheid en was goed voor ons. Ondanks de zorgen die er ook waren, mogen wij toch met dankbaarheid terugzien op alle georganiseerde activiteiten.

Een terugblik:

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 16 maart 2010. Ds. P.J. den Hertog hield een lezing over: “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”. Als onze ogen geopend worden voor het wonder van de Opstanding, kunnen en mogen we niet zwijgen. Door de werking van de Geest wordt het evangelie verder verteld. Dan vallen Pasen en Pinksteren samen! Ds. den Hertog hield ons een aantal verrassende mogelijkheden voor om mensen die Jezus niet kennen in contact te brengen met de bijbel. De collecte was bestemd voor stichting Aqua Viva (zendingsprojecten in Brazilië).
’s Middags volgde de huishoudelijke vergadering en werd de bestuursverkiezing gehouden. 
De dames Lenie de Jong-van Dreven, Corry Kraaijveld-v.d. Knijff en Adeline Stam-Kool werden herkozen voor een tweede periode van drie jaar. Jenny Korpershoek-van Mourik werd gekozen als nieuw bestuurslid. De ledenvergadering ging akkoord met de verlenging van de bestuursperiode van de presidente, Annemarie Feijen-Vonk, die aftredend maar niet herkiesbaar was. 
Hierna werd de kennis van de leden over “de Christenvrouw” getest door in groepsverband quizvragen te beantwoorden. 

Op 5 oktober 2010 hielden we onze Ontmoetingsdag. Meer dan 180 leden en enkele gasten waren naar Amersfoort gekomen om naar de lezingen van Edith Schouten en Tineke v.d. Schee te luisteren. Edith sprak ’s morgens over het thema “Bezorgdheid”, n.a.v. “de Bergrede” uit Matth. 5, een zeer herkenbaar onderwerp. Bezorgdheid is menselijk, maar ook een gebrek aan vertrouwen. De Heere weet wat wij nodig hebben en wil dat wij ook in de kleine dingen op Hem vertrouwen. Zal Hij ons dan ook niet nabij zijn in de grote dingen die ons bezighouden? Na de middagpauze vertelt Tineke v.d. Schee aan de hand van de diapresentatie “van rups tot vlinder”over het proces dat zij doormaakte om te worden tot wie zij nu is, iemand zonder angstgevoelens. Zij mocht daarin de liefde van Jezus ervaren en groeien in haar geloof.
De stichting “Food for all”, die zich inzet voor bedelaars in Addis Abeba, ging, na het tellen van het collectegeld en de opbrengst van de kaartverkoop door Lenie de Jong, met een mooi bedrag naar huis. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart werd het nieuwe propagandamateriaal gepresenteerd. Pepermuntdoosjes, paraplu’s, pennen en handdoeken, alles met het logo van “De Christenvrouw”, werden goed verkocht. Het doel is tweeledig: de naamsbekendheid van onze vereniging vergroten en als representatiegeschenk bij jubilea e.d. 
Ook was onze vereniging in augustus weer vertegenwoordigd op de braderie van vakantiepark ”de Betteld”, waar folders en ballonnen werden uitgedeeld. Daardoor ontstaan vaak verrassende gesprekken.

Alle afdelingen ontvingen het logo digitaal met het verzoek dit – met het oog op de uniformiteit – zoveel mogelijk te gebruiken in correspondentie en andere vormen van communicatie. 

De inzet van de afdelingen en hun besturen willen we nadrukkelijk noemen in dit jaaroverzicht. In de diverse bijeenkomsten mochten onze leden elkaar ontmoeten, bemoedigd en toegerust worden vanuit Gods Woord. Verdieping van onze geloofskennis is voortdurend nodig en als vereniging hopen we daar ook aan bij te dragen.
De afdelingen Hoogeveen en Reeuwijk mochten respectievelijk in februari en september het 25-jarig jubileum gedenken en daar tijdens een feestelijke bijeenkomst bij stil staan.
In het najaar organiseerden de afdelingen Arnhem en Moerkapelle een regiobijeenkomst.
Wij hopen dat andere afdelingen ook eens zo’n bijeenkomst willen organiseren.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de problemen om nieuwe bestuursleden voor de afdelingen te werven zijn toegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat we in 2010 helaas afscheid moesten nemen van de afdelingen Zoetermeer, Veenendaal, Steenwijk en ‘t Gooi. Een aantal leden blijft met ons verbonden als individueel lid.
Medio 2010 ontstond het initiatief een besturendag te organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken waar afdelingsbesturen tegen aan lopen.
Deze bijeenkomst werd gehouden op 16 november in Amersfoort en door 53 dames van 22 afdelingen bijgewoond. Na de presentatie volgde een open en constructieve discussie, waarbij we d.m.v. tips en suggesties van elkaar mochten leren. Er was waardering voor de organisatie en opzet van deze morgen. Aan alle afdelingen is een verslag van de bijeenkomst toegestuurd. 

Per 31 december telde onze vereniging 43 afdelingen en ongeveer 2500 leden. Aan de afdelingen is in oktober gevraagd het ledenbestand te controleren i.v.m. de afdracht van de contributie en de verzending van het blad. Aandacht voor ledenwerving blijft meer dan nodig, omdat het ledenaantal daalt door opgeheven afdelingen, overlijden en vergrijzing van het ledenbestand.
Wij denken aan de afdelingen die dit jaar afscheid moesten nemen van (bestuurs)leden i.v.m. overlijden. 
Ledenwerving was één van de gesprekspunten tijdens de besturenbijeenkomst van 16 november. We hopen dat de afdelingen met de suggesties die daar besproken zijn aan de slag gaan. Positief is dat we dit jaar in contact kwamen met een afdeling van vereniging Passage in Lunteren, die zich m.i.v. het nieuwe jaar met ruim 100 leden bij ons aan zal sluiten.

Ons blad “de Christenvrouw” verscheen ook dit jaar 4 keer. De redactie koos voor de thema’s: Rijker dan je denkt, Vrij, Onzekerheid, hoe ga je er mee om en Heuglijke tijding. 
In het najaar vergaderde de redactie over de thema’s voor het nieuwe jaar.

Steeds meer afdelingen vermelden hun jaarprogramma op de website om hun activiteiten breder onder de aandacht te brengen. De website wordt deskundig beheerd door onze webmaster, Eb van der Vechte, die de site regelmatig voor ons bijwerkt. Boekrecensies die niet meer in het blad opgenomen kunnen worden, komen op de website.


Ons adoptiekind Fadner Louis werd gelukkig gespaard tijdens de aardbeving die Haïti in januari trof, zo laat hij ons in een brief weten. Wel was er materiële schade. Fadner wordt binnenkort 15 jaar en dankt ons voor de hulp die hij via “Woord en Daad” van ons krijgt. Meer informatie op onze website www.dechristenvrouw.nl

De sprekerslijst is dit jaar vernieuwd, zodat de afdelingen voor hun programma’s weer gebruik kunnen maken van een bijgewerkt en uitgebreid overzicht van sprekers en organisaties. Voor een breed en gevarieerd aanbod van sprekers, proberen we ook onderwerpen op te nemen, die jongere leden aanspreken.

Het Landelijk Bestuur vergaderde in 2010 – naast de landelijke dagen – 7 keer en bezocht namens u allen de bijeenkomsten georganiseerd door het Platform Waarden & Normen en Zorg voor Leven. Ook waren er contacten met de vertegenwoordigers van de CU en SGP. 
Verder waren we vertegenwoordigd bij activiteiten van verschillende verenigingen en organisaties, zoals bondsdagen en congressen, waarvoor wij een uitnodiging ontvingen.
Vanaf maart 2010 hadden wij het voorrecht met 10 bestuursleden te werken, wat het overdragen van taken tijdens de e.v. ledenvergadering vergemakkelijkt. Voor de andere vacature die dan ontstaat, hebben wij al diverse dames benaderd. Helaas heeft dat nog geen kandidaten opgeleverd. Wij hopen en bidden dat we toch nog in contact komen met dames die zich in willen zetten voor het bestuurswerk.

Onze verbondenheid met het Koninklijk Huis brachten wij tot uitdrukking door het sturen van kaarten op hoogtijdagen.
We bidden onze Koninklijke familie Gods zegen en nabijheid toe in een tijd waarin vanzelfsprekendheden soms lijken weg te vallen, waardoor spanning en onzekerheid kunnen ontstaan.

Aan het begin van het parlementaire jaar is een brief ter bemoediging gestuurd aan alle fracties van de Tweede Kamer, met daarbij de wens dat de regering, die toen nog gevormd moest worden, zich bij het maken van keuzes zal laten leiden door Gods Woord. In het bijzonder vroegen wij aandacht voor de gevolgen van het post christelijke beleid, die steeds duidelijker zichtbaar worden in onze samenleving.

De opsomming in een jaarverslag toont aan dat er veel gebeurt in een jaar. We danken God voor de kracht die Hij allen gaf, die bij onze vereniging betrokken zijn. Het jaar 2010 is voorbij; ieder jaar en elke dag brengt ons dichter bij de Eeuwigheid. 
Tot die tijd mogen wij met de dichter van Ps. 121 belijden: “Mijn hulp is van den Heer alleen, Die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde”.


Ike Lips-Lievaart, secr.