de Christenvrouw - december 2011

 
enkele onderwerpen uit deze uitgave:
 
Mededelingen van het bestuur
 
 
 

 

 

 

 

Mededelingen van het bestuur

“De Heere is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk”(Ps.145:3)

Wat zien wij van Gods grootheid in onze tijd? Mensen kunnen niet begrijpen (doorgronden) hoe groot Hij is, lezen we in Ps. 145. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Misschien zien we er soms iets van in de natuur, maar verder……?
We leven in de adventstijd, de periode van het kerkelijk jaar waarin wij uitzien naar de vervulling van Gods heerlijke belofte van de komst van Zijn Zoon. Hij zag om naar zondige mensen en gaf het Liefste wat Hij had, Zijn eniggeboren Zoon. Inderdaad, een niet te doorgronden wonder, maar tegelijkertijd het opperste bewijs van Zijn grootheid (en liefde)!

Ontmoetingsdag 11 oktober 2011
Met grote dankbaarheid zien we terug op de ontmoetingsdag van 11 oktober j.l. Geweldig dat we met meer dan 250 leden en gasten mochten zingen tot eer van God en in alle rust konden luisteren naar opbouwende toespraken. Heel veel afdelingen waren vertegenwoordigd, waarvan sommigen met een flink aantal leden. Marieke Koppejan-Houtman zorgde weer voor de muzikale begeleiding en liet ons genieten van een mooi intermezzo op de piano.
Henk Binnendijk sprak over het thema “Zien met je oren” o.a. n.a.v. Mattheüs 13. Jezus spreekt daar in gelijkenissen tot de schare, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen. Ziet u (met uw hart) wat u hoort (vanuit Gods woord)? Onderzoek uw hart hierop en leef uit het gebod God lief te hebben met heel uw hart, al uw kracht en uw gehele verstand. Laat de vele beelden in onze cultuur het beeld van God niet afschermen. Ook is het een valkuil zo in beslag genomen te worden door alledaagse dingen, dat wij Jezus niet zien. Vervolgens zagen we hoe het thema gestalte kreeg in Maria, de moeder van Jezus, in Maria Magdalena en in Maria, de zuster van Martha..
De collecte voor Bartimeüs bracht een mooi bedrag op, waarvoor hartelijk dank.
In de pauze werden de stands druk bezocht.
De afdeling Papendrecht hield een succesvolle verkoping.
In de middagbijeenkomst vertelde Martin Brand over de openbaring van Gods liefde in zijn leven. Ook over zijn opa en oma die hem in zijn jeugd altijd hebben gewezen op wie de Heere voor ons wil zijn en die steeds voor hem zijn blijven bidden. Zijn woorden kregen extra verdieping door de mooie liederen die hij daarbij zong.
Een verslag en foto-impressie van deze dag vindt u elders in dit blad. Het was goed elkaar deze dag te ontmoeten en bemoedigd te worden vanuit Gods Woord.

Oktobermap
Alle afdelingen hebben inmiddels de oktobermap meegenomen tijdens de ontmoetingsdag of deze toegezonden gekregen. Wilt u de gegevens van uw afdeling controleren en eventuele fouten schriftelijk doorgeven aan het secretariaat?

Jaarprogramma op de website
Eind oktober misten we nog 11 jaarprogramma’s van afdelingen op de website. Als het niet lukt het jaarprogramma aan te melden bij de webmaster, mag u het programma ook naar het secretariaat sturen (liefst digitaal). Dan zorgen wij ervoor dat de gegevens van uw afdeling op de site komen.

Paasliturgie in het blad
Het bestuur heeft besloten de Paasliturgie voortaan op te nemen in het blad. De Paasliturgie 2012 komt dus in het maartnummer. U kunt de Kerst- en Paasliturgie ook digitaal opvragen bij het secretariaat om zelf te bewerken.

Algemene Ledenvergadering 13 maart 2012
De algemene ledenvergadering wordt D.V. gehouden op dinsdag 13 maart 2012 in Amersfoort. Jetty Nijveldt hoopt in de morgenvergadering een lezing te houden met als titel “Altijd feest?!”
‘s Middags komen de huishoudelijke zaken aan de orde en nemen we afscheid van drie bestuursleden, Janny Broere, Miep Houtman en Lenie de Jong. We zullen dan ook een bestuursverkiezing houden en hopen in het volgende blad bestuurskandidaten aan u voor te stellen.
Wij herinneren u nog eens aan de mogelijkheid om als leden voorstellen te doen voor bestuursleden voor de algemene ledenvergadering (art. 12, lid 3 van de statuten). Voorstellen door leden moeten door tenminste drie afdelingen ondertekend worden en uiterlijk twee maanden voor de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris van het landelijk bestuur worden ingediend.

Redactie
De redactie van ons blad bestaat uit vier leden, waarvan twee leden ook bestuurslid zijn.
In het vorige nummer informeerden wij u over twee vacatures die eind dit jaar ontstaan. Map Slingerland en Ineke Vroegindeweij gaan de redactie verlaten. Ook vanaf deze plaats danken we beide dames heel hartelijk voor hun jarenlange inzet. Er komt heel wat voor kijken om vier keer per jaar een informatief blad samen te stellen! Map en Ineke hebben daar steeds met veel enthousiasme en accuratesse aan bijgedragen. Tijdens de ledenvergadering nemen we D.V. officieel afscheid. Wij zijn dankbaar dat Pleunie Korteland uit Papendrecht en Anne Remmers uit Moerkapelle de taken van Map en Ineke over nemen. Hartelijk welkom in de redactie en wij hopen op een goede samenwerking met jullie.

Regiobijeenkomst
- De afdeling De Ronde Venen organiseert een regioavond op D.V. 19 april 2012, aanvang 20.uur. Mevr. Anneke Kaai-van Wijngaarden toont haar schilderijen met vrouwenportretten uit de bijbel. De avond wordt gehouden in “Het Kruispunt” bij de Chr. Gereformeerde Kerk, Kon. Julianalaan 22, 3641 EJ Mijdrecht. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. J.M. Kranenburg-Bluemink, tel: 0297-281882..

Bestuur heeft bezocht:
- de Bondsdag van de Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G. op donderdag 29 september 2011. Prof. Dr. A. de Reuver en ds.M. Maas spraken over het onderwerp “Met het oog op de Verlosser”.
- de Bondsdag van de Chr. Ger. Mannenverenigingen op 8 oktober 2011. Prof. Dr. T.M. Hofman sprak over “Het koningschap van Christus” en belichtte dit thema zowel vanuit het Oude als het Nieuwe Testament.
- de bijeenkomst van het Platform Waarden en Normen op 16 september j.l. met twee lezingen over het thema: “Tussen identiteit en imago”.Sprekers waren Dr.W. Fieret, die inging op de verandering in identiteitsbeleving tussen ouderen en jongeren en de consequenties daarvan voor individualisme tegenover collectiviteit en Dr. W. van der Stoep, die sprak over imago en reputatie, ofwel hoe kijkt de buitenwereld aan tegen christenen.

Jubilea
Ook vanaf deze plaats feliciteren wij de afdelingen Drachten en Ouderkerk a/d IJssel, die respectievelijk 20 en 50 jaar bestonden. Het waren mooie jubileumvieringen.
Wij wensen de besturen en leden van Drachten en Ouderkerk a/d IJssel Gods zegen voor de toekomst.

Brief leden Tweede Kamer
In september stuurden wij een brief aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer. De overheid heeft ons gebed en onze bemoediging meer dan ooit nodig, want onze regering staat, zowel nationaal als internationaal, voor moeilijke keuzes. Het toekomstperspectief is somber. Desondanks leven we nog altijd in een welvarend land. Laten we daarom tevreden zijn met wat de Heere ons dag aan dag geeft, in het besef dat we in alles afhankelijk zijn van Zijn zegen.

Sprekerslijst
De heer J. Spaans, Schilperoortstraat 56, 7906 ES Hoogeveen heeft ons gevraagd zijn naam te schrappen van de sprekerslijst. Hij neemt geen nieuwe spreekbeurten aan.
Toevoegen:
Mevr. G.H.van Spanje-Veenendaal tel. 0182 301 380
Van Staverenstraat 2
2811 JJ REEUWIJK
Onderwerp: Zendingswerk in Kenia

Tenslotte……….
Het einde van het jaar 2011 nadert, de natuur is in rust en de dagen zijn kort. Laten we in deze tijd in het bijzonder denken aan mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn. Wij wensen u van harte gezegende kerstfeestvieringen toe op uw afdeling en ook persoonlijk.
Een goede jaarwisseling toegewenst en voor 2012:

“Leer ons knielen voor Uw grootheid,
Maak ons dankbaar, keer op keer.
Alles wat wij niet verdienen,
Krijgen w’uit Uw hand steeds weer”.

(Uit lied 292 JdH)

Namens het bestuur,
Ike Lips, secr.